Høring

Høring

Høring af udkast til ændret plantedækkebekendtgørelse samt to koordinatbekendtgørelser

Høring af bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2024/2025 (plantedækkebekendtgørelsen), bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder og bekendtgørelse om afgrænsning af kystvandoplande

Plantedækkebekendtgørelsen indeholder krav til virksomheder om etablering af pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder samt regler for de dyrkningsrelaterede tiltag, som består af et forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder i visse perioder og et forbud mod omlægning af fodergræsmarker i bestemte perioder. Størstedelen af udkastet er genudstedelse af den gældende bekendtgørelse. Der foretages en række præciseringer, justeringer og ændringer. 

Samtidig sende udkast til koordinatbekendtgørelser bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder og bekendtgørelse om afgrænsning af kystvandoplande, som opdateres med nye koordinater, da der fra og med 2024/2025 anvendes kystvandoplande fra Vandområdeplanerne 2021-2027 hhv. til afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder og til fordeling af husdyrefterafgrødekravet.

På MiljøGIS under temaet ’Husdyrefterafgrøder’ kan man se et kortlag, der viser afgrænsning af oplandene til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura-2000 områder, og kortlag der viser afgrænsning af kystvandoplande. https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=lbst

En række af ændringerne til plantedækkebekendtgørelsen er vurderet omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Dermed sendes også miljørapport over ændringer af plantedækkebekendtgørelsen i offentlig høring. Fristen for at afgive bemærkninger til miljørapporten er ligeledes den 30. april 2024.

Bekendtgørelser
Erhverv
30-04-2024
30-06-2024
01-08-2024
Høringsparter bedes tydeligt angive, om høringsbemærkninger angår udkast til bekendtgørelse eller miljørapporten. Bemærkninger sendes til miljo-erhvervsregulering@lbst.dk senest mandag den 30. april 2024 med angivelse af j.nr 23-11-000007. Kontaktpersoner: Michalla Alicja Dolata Friis – mfriis@lbst.dk, Mette Vingaard - megevi@lbst.dk eller Dipeke Krishnarajah - dipkri@lbst.dk.
2023/2024
Michalla Alicja Dolata Friis
mfriis@lbst.dk
02-04-2024