Om Høringsportalen

Læs på denne side om:

Målet med Høringsportalen
Obligatorisk offentliggørelse
Valgfri offentliggørelse
Materiale der skal offentliggøres på Høringsportalen
Materiale der kan offentliggøres på Høringsportalen
Funktionalitet på Høringsportalen
Spørgsmål og svar til Høringsportalen
Om at linke til Høringsportalen
Organisering og adgang til Høringsportalen
Baggrunden for Høringsportalen

Målet med Høringsportalen

Målet med Høringsportalen er at give offentligheden én digital indgang til lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar, så der skabes mere åbenhed i lovgivningsprocessen. Interesserede borgere, virksomheder, organisationer mv. kan dermed se, hvilke forslag til regler der er på vej, hvilke organisationer der høres, og hvilke høringssvar der er afgivet.

For generelle retningslinjer vedrørende høring henvises til Justitsministeriets Vejledning om lovkvalitet.

Obligatorisk offentliggørelse

Ministerierne har pligt til at anvende Høringsportalen til at offentliggøre:
 • Lovforslag, høringsbrev samt høringsliste over høringsberettigede på det tidspunkt forslaget sendes i høring.
 • Udkast til bekendtgørelser såfremt de sendes i ekstern høring, høringsbrev samt høringsliste over høringsberettigede på det tidspunktet udkastet sendes i høring.
 • Indkomne lovforslags-høringssvar, der oversendes til Folketinget. Forudsat at der er gennemført en høring skal offentliggørelsen ske, tidligst efter høringsfristens udløb, og senest når forslaget oversendes til Folketinget.
 • Modtagne eksterne høringssvar til udkast til bekendtgørelser. Offentliggørelsen skal ske, senest når bekendtgørelsen udstedes.

Det skal bemærkes, at pligten til at offentliggøre materialet på Høringsportalen kun gælder, hvis eksterne parter høres.

Valgfri offentliggørelse

Ministerierne har mulighed for at anvende Høringsportalen til at offentliggøre:

 • Andet lovforberedende materiale, der sendes i høring, samt evt. høringssvar fra sådanne høringer.
 • Andet lovforberedende materiale, der har sammenhæng med et lovforslag i høring, fx undersøgelser fra Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedspaneler.
 • Høringsnotater til Folketinget.

Materiale der skal offentliggøres på Høringsportalen

Lovforslag

Ministerier skal offentliggøre lovforslag på Høringsportalen på det tidspunkt, hvor lovforslaget sendes i høring.

Sammen med lovforslaget skal ministeriet samtidig offentliggøre følgebrevet, hvoraf høringsfristen skal fremgå, samt listen over hvilke myndigheder, organisationer og andre parter, der er omfattet af høringen.

Udkast til bekendtgørelser

Såfremt ministeriet vælger at sende et udkast til bekendtgørelse i ekstern høring, er ministeriet forpligtet til at offentliggøre udkastet på Høringsportalen. Offentliggørelsen skal ske på det tidspunkt, hvor bekendtgørelsesudkastet sendes i høring.

Sammen med udkastet skal ministeriet samtidig offentliggøre følgebrevet, hvoraf høringsfristen skal fremgå, samt listen over hvilke myndigheder, organisationer og andre parter, der er omfattet af høringen.

Elektronisk høring

Visse ministerier foretager normalt en elektronisk høring, hvor lovforslag, høringsbrev mv. vedhæftes. Ministeriet kan i sådanne tilfælde udsende en e-mail til de høringsberettigede med henvisning til, at de relevante dokumenter findes på Høringsportalen. Eventuelt kan de høringsberettigede adviseres på forhånd om, hvornår dokumenterne vil blive lagt på Høringsportalen.

Eksterne høringssvar til lovforslag

Indkomne høringssvar, der oversendes til Folketinget, skal offentliggøres på Høringsportalen. Høringssvar modtaget i papirversion indscannes og offentliggøres.

Offentliggørelse skal tidligst ske, når høringsfristen er udløbet, og senest ved oversendelsen til Folketinget. Det skal bemærkes, at der først er aktindsigt i høringssvarene i henhold til offentlighedsloven fra det tidspunkt, hvor lovforslaget bliver fremsat i Folketinget.

Eksterne høringssvar til udkast til bekendtgørelser

Såfremt et udkast til bekendtgørelse er sendt i høring og således offentliggjort på Høringsportalen, skal ministeriet tilsvarende offentliggøre eksterne høringssvar. Offentliggørelsen skal ske efter høringsfristens udløb, og senest når bekendtgørelsen bliver udstedt.

Materiale der kan offentliggøres på Høringsportalen

Andet lovforberedende materiale

Ministerierne har mulighed for at offentliggøre andet lovforberedende materiale på Høringsportalen. Det kan fx være EU-dokumenter, betænkninger, rapporter, undersøgelser eller andet skriftligt materiale om et lovgivningsområde.

Det kan være materiale, der sendes i ekstern høring. Ministerierne bestemmer i så fald selv, hvorvidt de ønsker at offentliggøre indkomne høringssvar. Det kan ligeledes være materiale, der ikke sendes i høring, men som eksempelvis har en sammenhæng med et lovforslag i høring.

Undersøgelser fra Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedspaneler

Det gælder fx rapporter fra Erhvervsstyrelsens virksomhedspaneler om administrative konsekvenser af erhvervsrettede lovforslag og forslag til bekendtgørelser. En offentliggørelse på Høringsportalen betyder, at rapporterne kan ses i sammenhæng med lovforslaget eller udkastet til bekendtgørelse.

Høringsnotat til Folketinget

Høringsnotatet til Folketinget sammenfatter høringssvarene samt ministeriets vurdering af høringssvarene. Ministeriet kan vælge at offentliggøre høringsnotatet på Høringsportalen.

Funktionalitet på Høringsportalen

RSS-feed

Det er muligt at tilmelde sig et RSS-feed fra Høringsportalen. For at modtage et RSS-feed kræver det et program eller en browser, som kan læse et RSS-feed.

RSS-feedet kan vælges inden for bestemte myndigheds- og emneområder. Du kan vælge samtlige myndigheder eller enkelte myndigheder og samtlige emner eller enkelte emner.

Med Høringsportalens RSS-feed vil du få opdateringer

 • når en høring er oprettet
 • når en høringsfrist ændres
 • når høringsfristen udløber

Søgefunktion

Der er en søgefunktion på Høringsportalen, og det er muligt at søge i såvel fritekst som under bestemte emnekategorier, dokumenttyper mv.

Arkiv

I arkivet kan afsluttede høringer genfindes. Arkivet er ordnet efter folketingsår, således at høringen placeres under det folketingsår, i hvilket høringen afsluttes. Folketingsåret er tilnærmelsesvis defineret som fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år.

Ved oprettelsen af en høring kan redaktøren indtaste dels en dato for høringens afslutning, dels en arkivdato. Arkivdatoen angiver, hvornår høringen overflyttes til arkivet ved hjælp af en automatisk funktion. Det er op til myndigheden at vurdere, hvornår høringen ønskes overflyttet til arkiv.

Spørgsmål og svar til Høringsportalen

Hvorfor kan jeg ikke se høringssvar til høring xx?

Høringssvarene skal ifølge vejledningen offentliggøres efter følgende regler:

 • Høringssvar til lovforslag skal offentliggøres tidligst ved høringsfristens udløb og senest ved lovforslagets fremsættelse.
 • Høringssvar til bekendtgørelser skal offentliggøres tidligst ved høringsfristens udløb og senest ved bekendtgørelsens ikrafttræden.
 • Høringssvar til øvrige dokumenter skal offentliggøres tidligst ved høringsfristens udløb og senest ved reglens ikrafttræden.

Hvis der ikke er høringssvar ved en høring, er det sandsynligvis, fordi den ansvarlige myndighed ikke har lagt høringssvarene ud.

Jeg kan ikke åbne dokumentet

Hvis du ikke kan åbne en pdf-fil der er vedhæftet en høring, skyldes det sandsynligvis noget i din egen opsætning. Din firewall kan være en grund.

Hvis du vil se et høringssvar eller lignende, og filen ikke kan åbnes på grund af formatet, skal du henvende dig til den ansvarlige myndighed for høringen, og bede dem ændre formatet til et gængst format.

"Der opstod en fejl ved åbning af dette dokument. Denne fil findes ikke"

Hvis du bruger Internet Explorer 8, kan du have problemer med at åbne filer på Høringsportalen. Det skyldes, at der ved installationen af Internet Explorer 8 ødelægges en henvisning til mappen Temporary Internet Files. Det er den mappe, hvor Internet Explorer 8 lagrer sine midlertidige data. Derfor er der i øjeblikket kun to muligheder til at løse problemet:

 • gem filen på din egen computer og åbn den derfra
 • installere en anden browser

Om at linke til Høringsportalen

Som udgangspunkt vises alle høringer uanset type, område, myndighed, status eller høringsår.

Du kan linke til fx din egen myndigheds høringer på Høringsportalen. Udfyld de ønskede felter og klik på Søg. Du kan kopiere URLen og bruge den som link.

Organisering og adgang til Høringsportalen

Hvert ministerium er ansvarlig for opdatering

Hvert ministerium har ansvaret for at lægge og opdatere eget materiale på Høringsportalen. Civilstyrelsen autoriserer de personer i ministerierne, der skal tildeles redigeringsrettigheder på Høringsportalen.

Adgang til Høringsportalen

Hvis du ikke har adgang til at lægge høringer på Høringsportalen, skal du anmode om det. Det kan du gøre via fællesbrugerrettighedssystemet (FBRS) i NemLog-in. Se også vejledning

Civilstyrelsen er ansvarlig for teknik og drift

Civilstyrelsen har ansvaret for drift og udvikling af Høringsportalen. Kontakt: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Baggrunden for Høringsportalen

I pjecen "En mere borgernær offentlig sektor" (2003), kan man læse, at oprettelsen af Høringsportalen var et af de 16 intiativer der blev sat i gang for at skabe en mere åben offentlig sektor.

"Der bliver etableret en høringsportal, hvor lovforslag og udkast til bekendtgørelser offentliggøres, inden de bliver behandlet i Folketinget henholdsvis udstedt. En høringsportal giver interesserede borgere og andre parter én digital indgang til alle lovforslag, når de bliver udsendt til offentlig høring. Borgere, virksomheder eller organisationer, der er interesserede i at følge lovgivningen på bestemte områder, slipper dermed for at holde øje med ministeriernes forskellige hjemmesider."

Finansministeriets pjece En mere borgernær offentlig sektor.

Departementscheferne for Finansministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling sendte i maj 2005 et brev ud om, at det fra den 15. juni 2005 skal være "obligatorisk for samtlige ministerier at offentliggøre lovforslag, udkast til bekendtgørelser der sendes i høring, høringsbrev, liste over høringsparter samt høringssvar".