Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller – BL 3-11 (sagsbehandlingsfrist for tilladelsesprocessen for VE-anlæg) samt tilhørende vejledning

Høring over udkast til ændring af BL 3-11 - Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller (sagsbehandlingsfrist for tilladelsesprocessen for VE-anlæg)  samt vejledningen til BL 3-11 for så vidt angår de konsekvensændringer, som følger af ændringen af BL 3-11.

 

Baggrund

Med ændringen implementeres de sagsbehandlingsfrister for VE-tilladelsesprocessen, der følger af artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder.

Ændringen skal ses i sammenhæng med lov nr. 883 af 12. maj 2021 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love, samt de bekendtgørelser om sagsbehandlingsfrister, som Energistyrelsen sendte i offentlig høring den 20. april 2021, og som findes på høringsportalen på: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65058.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
10-06-2021
10-08-2021
30-06-2021
2020/2021
27-05-2021