Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden

Ændringer af støttebekendtgørelsen

1) § 30, stk. 3, ændres, så det bliver obligatorisk for modtagere af tilsagn om støtte til etablering eller renovering af almene boliger at sikre digital indberetning af dokumentation vedrørende byggeriet til Byggeskadefondens it-løsning BygAlment.

Ændringen indebærer, at dokumentationsmateriale efter Byggeskadefondens nærmere bestemmelse skal indberettes digitalt i BygAlment senest 2 måneder efter aflevering af byggeriet.

For byggeri omfattet af støttebekendtgørelsen gælder således, at tilsagnsmodtagers brug af BygAlment bliver omfattet af det kommunale tilsyn.

2) § 35, som vedrører krav om totaløkonomisk vurdering nyaffattes, således at kravet om anvendelse af det specifikke IT-system LCCbyg som en af to valgmuligheder ophæves.

Der vil i stedet blive stillet et krav om brug af et totaløkonomiværktøj, som er baseret på samme analysemetode som LCCbyg. Baggrunden er, at det findes hensigtsmæssigt at give mulighed for at anvende de IT-værktøjer på markedet, som bedst og billigst understøtter de faglige krav til udførelse af LCC beregninger. Med ophævelsen af kravet gives leverandører af IT-værktøjer rettet mod bygherrer således mulighed for også at udbyde løsninger, som indeholder LCC funktionalitet.

Aalborg Universitet/BUILD har udviklet og offentliggjort en metode for LCC beregninger, som er dokumenteret i BUILD rapport ”2023/13, Beregningsforudsætninger og nøgletal i LCCByg”. Kravet om brug af samme analysemetode som LCCbyg knytter sig til den offentliggjorte metode og BUILDS eventuelle fremtidige opdatering heraf.

Det vil fortsat være muligt som alternativ hertil at benytte Landsbyggefondens totaløkonomimodel (totaløkonomiværktøj).

Ændring af bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden

§ 3 ændres, så modtagere af et støttetilsagn har pligt til at sikre digital indberetning af dokumentation vedrørende byggeriet til Byggeskadefondens it-løsning BygAlment.

Der vil derved fremover være et fælles sted at uploade dokumentation af byggeriet, hvor byggeriets parter, herunder Byggeskadefonden, har adgang til relevant materiale.

Ændringen betyder, at materialet skal indberettes digitalt i BygAlment senest 2 måneder efter aflevering af byggeriet.

Bekendtgørelser
Social- og Boligstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
15-08-2024
15-10-2024
01-09-2024
2023/2024
03-07-2024