Høring

Høring

Høring over 5 udkast til bekendtgørelser, der udmønter lovforslag L165 vedr. bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder om at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler

Høring over 5 udkast til bekendtgørelser der udmønter lovforslag L165 vedr. bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder om at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler
Energistyrelsen, Miljøministeriet, Søfartsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen sender hermed følgende 4 udkast til bekendtgørelser vedrørende tilladelsesprocessen for VE-anlæg i høring:
  • Ændring til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen (udstedes af Energistyrelsen) 
  • Bekendtgørelse om anvendelse af reglerne i bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen på tilladelser efter Miljøministeriets regler (udstedes af Miljøministeriet)  
  • Ændring til bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen) (udstedes af Søfartsstyrelsen) 
  • Ændring til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (udstedes af Social– og Boligstyrelsen)] 
Energistyrelsen sender endvidere 1 bekendtgørelse vedr. regelforenkling af implementeringen af naturbeskyttelsesdirektiverne på Klima, - Energi og Forsyningsministeriets område fsva. elproducerende anlæg og elforsyningsnet på havet i høring:
  • Ændring af bekendtgørelse nr. 803 af 14. juni 2023 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet (udstedes af Klima-, Energi og Forsyningsministeriet) 
Bekendtgørelserne skal implementere dele af VE III-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2023/2413/EU af 18. oktober 2023 om ændring af direktiv (EU) 2018/2001 og direktiv 98/70/EF for så vidt angår fremme af energi fra vedvarende energikilder og om ophævelse af Rådets direktiv (EU) 2015/652))
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
03-06-2024
03-08-2024
01-07-2024
2023/2024
Maja Lykke Lorenzen
mll@ens.dk
13-05-2024