Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast

Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast

Bekendtgørelsen har til formål at udmønte den politiske aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplast indgået af et bredt flertal af Folketingets partier i august 2022, herunder miljøbeskyttelseslovens hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler for en ny udvidet producentansvarsordning for fiskeredskaber, der indeholder plast.

Den foreslåede ordning er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i engangsplastdirektivet (direktiv 2019/904/EU af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning) og de generelle minimumskrav til udvidede producentansvarsordninger i artikel 8 og 8 a i affaldsdirektivet (direktiv 2018/851/EU).

Den nye ordning indebærer bl.a., at producenter, der har markedsført fiskeredskaber, der indeholder plast, efter den 31. december 2024, skal foranstalte tilbagetagning af fiskeredskaberne, når de bliver til affald, og afholde omkostningerne for affaldshåndteringen.

Det bemærkes, at bekendtgørelsen indeholder to ikrafttrædelsestidspunkter. En del af bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2024 og fastsætter bl.a. pligt til registrering i producentregistret, indberetning af oplysninger, sikkerhedsstillelse og betaling af gebyrer. Pligten til at tilbagetage udtjente fiskeredskaber, der indeholder plast, træder i kraft den 31. december 2024 i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 9 h, stk. 1.

Der henvises til høringsbrevet for nærmere information om ordningen. 
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
09-02-2024
09-04-2023
31-03-2023
2023/2024
20-12-2023