Høring

Høring

Høring over udkast til ændringer i Miljøstyrelsens Vejledning 9053 af 21. december 2021 ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer”

Høring over udkast til ændringer i Miljøstyrelsens Vejledning 9053 af 21. december 2021 ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer”
Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 23. februar 2023 en afgørelse om ophævelse og hjemvisning af Horsens Kommunes tilladelse til etablering af et vejanlæg i den såkaldte ”VEGA” sag. I afgørelsen tilsidesatte nævnet afsnit 8.3.2. i Miljøstyrelsens vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer (2017). Det fremgik af dette afsnit, at var muligt at skønne, hvorvidt en udledning af et miljøfarligt forurenende stof (MFS) til et målsat overfladevandområde i ikke god tilstand for stoffet kunne anses for at være betydelig og dermed en forringelse – eller ikke. I fortsættelse af nævnets afgørelse suspenderede Miljøministeriet og Miljøstyrelsen primo marts 2023 tilsvarende vejledning indeholdt i Miljøstyrelsens vejledning til 9053 af 21. december 2021 ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer”. 

Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har herefter arbejdet for at tilvejebringe opdateret vejledning, der følger linjen i EU-Domstolens domme om indholdet af forpligtelsen til at forbedre henholdsvis forebygge forringelse af målsatte overfladevandområder og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i VEGA sagen. Miljøministeriets departementet har forestået den juridiske analyse og har i den sammenhæng haft dialog med EU-Kommissionen og gennemført et udvidet nabotjek. På denne baggrund er den retlige ramme for, hvad der vil udgøre en yderligere forringelse fastlagt som: En udledning der medfører en målbar stigning i koncentrationen af et MFS i et samlet målsat overfladevandområde, hvor koncentrationen af dette MFS i forvejen overskrider miljøkvalitetskrav for stoffet. 

Miljøstyrelsen har analyseret og vurderet en række faglige metoder, der kan præcisere kravene til vurdering af, hvorvidt en udledning af MFS til overfladevand, hvor koncentrationen af MFS i forvejen overstiger miljøkvalitetskrav for stoffet, villede til en målbar stigning i koncentrationen for stoffet i det samlede overfladevand. Det vedlagte udkast til ændringer af ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer” indeholder Miljøstyrelsens vejledning til miljømyndighederne om hvilke faglige metoder, der kan anvendes i sagsbehandlingen til at sikre, at der ikke gives tilladelse til udledninger, der kan medføre en målbar koncentrationsstigning i overfladevandet, og en række ændringer i vejledningen, der er en konsekvens heraf.

Miljøstyrelsen sender udkast til ændringer af ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer” i høring samtidig med, at Miljøministeriet sender et opdateret udkast til vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer i en supplerende høring. 

Der er hermed tilvejebragt vejledning, der kan anvendes i behandlingen af en række ansøgninger om bl.a. tilladelser til nye udledninger efter det retsgrundlag, der er fastlagt i bekendtgørelse om indsatsprogrammer og bekendtgørelse om krav til udledning af visse stoffer
Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
09-11-2023
09-01-2024
2023/2024
12-10-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 150,579 kB
Udkast til ny vejledning 796,884 kB
Høringsliste 137,040 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 723,855 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,445 MB