Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af postloven

Høring over forslag til lov om ændring af postloven
Forslaget er en udmøntning af den politiske aftale om den fremtidige indretning af postsektoren, der blev indgået den 27. juni 2023. En kopi af den politiske aftale er vedlagt lovforslaget.
I lovforslaget indgår forslag om bl.a. følgende væsentlige ændringer:
Befordringspligten ophæves for pakker breve mv. Det overlades dermed som udgangspunkt til markedet at levere landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magsinpost mv.

Varetagelsen af betjening af ø-samfund, blindepost og udlandspost vil blive sendt i udbud, således at postvirksomhederne kan byde på at varetage opgaverne. Opgaverne udbydes forskudt i tid, da de kræver forskellige grader af forberedelse. Der søges indgået en aftale med PostNord Danmark, som dækker perioden frem til, at de enkelte udbud er gennemført og aftale indgået med den vindende operatør. PostNord Danmark kan også afgive bud på de kommende udbud.

Der etableres et "sikkerhedsnet", hvis markedet ikke leverer, da staten er forpligtet til at sikre landsdækkende posttjenester til borgere og virksomheder. Trafikstyrelsen vil med jævne mellemrum gennemføre undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om markedet fortsat leverer landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering.
Hvis der konstateres at markedet ikke leverer landsdækkende posttjenester, så vil transportministeren via en ny bemyndigelse efter postloven kunne gribe ind og udpege en virksomhed til mod betaling at håndtere den konkrete problemstilling. Hvis problemet er vedvarende, kan opgaven sendes i udbud.

Den såkaldte 50-meter regel i landzone bortfalder. Brevkasser vil på landet skulle opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej. I fritidshusområder vil reglen om omdeling til det enkelte fritidshus i områder udstykket før 1973 bortfalde. I stedet skal der etableres centralt placerede brevkasseanlæg, hvilket svarer til de regler, der gennem mange år har været gældende for fritidshusområder udstykket efter 1973.

For fremtiden inddeles landets tilladelser til erhvervsmæssig postbefordring i 1) tilladelse til lokalbefordring, 2)tilladelse til landsdækkende postbefordring. Virksomheder med landsdækkende postbefordring, skal udbyde et standardprodukt til ensartede priser til hele landet inden for de tjenester, de udbyder.
Lovforslag
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
20-08-2023
20-10-2023
01-01-2024
2023/2024
07-07-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag ny postlov 576,892 kB
Ekstern høring over ændring af postloven 99,456 kB
Ekstern høringsliste 158,796 kB
Ministeriel høring 107,245 kB
Ministeriel høringsliste 105,295 kB
Høringssvar
Høringssvar 15,146 MB