Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen og høring over ændring af analysekvalitetsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Hermed fremsendes udkast til ændret drikkevandsbekendtgørelse og udkast til ændret analysekvalitetsbekendtgørelse. Ændringerne er markerer med ændringsmarkeringer. 

Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen sendes elektronisk til mim@mim.dk med cc til simaj@mim.dk med angivelse af j.nr. 2023-398 i emnefeltet, senest tirsdag den 11. april 2023 kl 10.00. Høringssvar til analysekvalitetsbekendtgørelsen kan sendes til Helle Rüsz Hansen på herha@mst.dk 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på http://www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. Ved angivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på høringsportalen efter end høring.

Spørgsmål til den ændrede drikkevandsbekendtgørelse kan rettes til Simon Mark Jacobsen på simaj@mim.dk og spørgsmål til drikkevandsbekendtgørelsens bilag kan rettes til Mathilde Halberg Engell på mheng@mim.dk.  Spørgsmål til analysekvalitetsbekendtgørelsen kan sendes til Helle Rüsz Hansen på herha@mst.dk 

Parallelt med en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen vil bekendtgørelsen om
kvalitetskrav til miljømålinger (analysekvalitetsbekendtgørelsen) blive ændret. Høringen af analysekvalitetsbekendtgørelsen vil ligeledes følge parallelt med denne.

Bekendtgørelsesændringer

Ændringer til bilag 2 (pesticidlisten)
Bekendtgørelsen indeholder ændringer til bilag 2 (pesticidlisten) som Miljøstyrelsen havde i høring fra den 30. september til 31. oktober 2022. Disse ændringer har været i høring, og nærværende høringsbrev vil derfor ikke komme disse ændringer nærmere. De hørte ændringer fremgår dog forsat med gult.

Som yderligere tilføjelse til bilag 2 (pesticidlisten) er LM3 tilføjet listen som ikke-relevant nedbrydningsprodukt.

Implementering af drikkevandsdirektivet
De øvrige ændringerne i drikkevandsbekendtgørelsen er en implementering af artikel 3, stk. 3, litra b, artikel 15 samt bilag I og II i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2020/2184 af 16. december 2020 om kvaliteten af drikkevand, herefter drikkevandsdirektivet.

Ikke-almene vandforsyninger, der leverer til 50 personer eller flere 
I drikkevandsbekendtgørelsen indsættes i § 6 en ny stk. 2, hvorefter ikke-almene vandforsyninger, som i gennemsnit leverer til 50 personer eller flere omfattes det fulde kontrolprogram, jf. § 7. Ændringen implementerer artikel 3, stk. 3, litra b, i drikkevandsdirektivet. 

Dispensationsadgang
I drikkevandsbekendtgørelsen indsættes en ny § 18, der i begrænset omfang giver mulighed for at give dispensation for så vidt angår kvalitetskravene i drikkevandsdirektivet og kvalitetskrav fastsat af sundhedshensyn ud fra drikkevandsdirektivet. Kommunalbestyrelsen vil således om nødvendigt kunne dispensere for kvalitetskravene i bekendtgørelsens bilag 1 b og bilag 1 d, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at sådanne dispensationer ikke indebærer en potentiel fare for menneskers sundhed, og såfremt drikkevandsforsyningen i det pågældende område ikke kan opretholdes på nogen anden rimelig måde.

Efter den nye bestemmelse i § 18, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen således give dispensation, når overskridelsen af kvalitetskravene sker i et nyt indvindingsopland til indvinding af vand, ved en ny forureningskilde, der påvises i indvindingsoplandet til indvinding af vand eller ved nyligt kontrollerede eller påviste parametre, eller i forbindelse med en uforudset eller ekstraordinær situation i et eksisterende indvindingsopland til indvinding af vand, som kan føre til midlertidige begrænsede overskridelser af parameterværdierne.

Efter den nye § 21 vil kommunalbestyrelsen under ganske særlige omstændigheder kunne give endnu en dispensation. Dispensationer efter den nye § 17 og § 21 vil skulle meddeles til Miljøstyrelsen, da drikkevandsdirektivet tillige indeholder nye afrapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne, herunder ned hensyn til de dispensationer, der gives.

Det bemærkes, at Styrelsen for Patientsikkerhed med bekendtgørelsesændringerne også vil skulle involveres, når der gives dispensation til overskridelse af kvalitetskrav i bilag 1 b og bilag 1 d efter den nye § 18, stk. 3 og 5, og hvis en dispensation skal forlænges efter den nye § 21, stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed har førhen været involveret i dispensationsmuligheden for drikkevandsdirektivets krav før denne mulighed udløb i medfør af det tidligere drikkevandsdirektiv.

Konsekvensrettelser som følge af de indsatte paragraffer i bekendtgørelsen vil blive foretaget efter høringen. 

Overgangsperiode med hensyn til kontrol efter nye regler
I drikkevandsbekendtgørelsens § 34, stk. 3, (ny § 36) er overgangsperioden præciseret, med hensyn til vandforsyningens kontrol efter § 7, stk. 10, således at en vandforsyning først skal prøvetage for de ændrede parametre ved førstkommende regelmæssige kontrol af enten gruppe A- eller gruppe B-parametre. Ved den regelmæssige kontrol henvises til tabel 1 i bilag 5. Ændringen er lavet for at specificere det, som allerede fremgår af Miljøstyrelsens vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen.

Derudover fjernes overgangsbestemmelsen om PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS i den nye §36, stk. 4, da den ikke længere er relevant. 

Ændringer i drikkevandsbekendtgørelsens bilag
I drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 a ændres enterokker til intestinale enterokker for at få en direktivnær implementering af drikkevandsdirektivets bilag I del A. Ændringerne vurderes ikke at få konsekvenser i praksis, da det allerede er denne parameter, der måles for i henhold til den direktiv-angivne analysemetode (ISO 7899-2).

I drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 b (direktivets kvalitetskrav til parametre) flyttes Antimon, Bor og Selen til bilag 1 d (kvalitetskrav til nationalt fastsatte kemiske parametre (sundhedshensyn)) med dertilhørende noter. Ændringen skyldes at kvalitetskravene for de nævnte parametre er lempet i drikkevandsdirektivet, mens Danmark fastholder de tidligere, strengere parametre, hvormed de strengere parametre overgår til at være nationalt fastsatte kvalitetskrav.

Bisphenol A, Halogenerede eddikesyrer og Microcystin-LR tilføjes bilag 1 b (direktivets kvalitetskrav til parametre), med dertilhørende note om, at vandforsyningerne senest skal måle for parameteren den 12. januar 2026. Halogenerede eddikesyrer og Microcystin-LR tilføjes ydermere note om at parameteren kun skal måles henholdsvis ved anvendelse af desinfektionsmidler og i tilfælde af mulig opblomstring i kildevand. Parametrene bly flyttes fra bilag 1 d til bilag 1 b. Kvalitetskravet for Chrom skærpes fra 50 µg/L til 25 µg/L. Ændringerne i bilag 1 b skyldes implementeringen af drikkevandsdirektivets bilag I, del B.

I drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 c (kvalitetskrav til nationalt fastsatte parametre baseret på indikatorparametre) udgår note 5 om kalkaggressivt vand, da det vurderes at note 3 for aggressivt vand inkluderer kalkaggressivt. Note 3 tilføjes parameteret korrosivt, da både aggressivitet og korrosion er vigtige parametre at være opmærksomme ved behandlings af vand, og det tilføjes til noten, at calcium- og magnesium kan tilsættes blødgjort eller demineraliseret vand for at genoprette vandets tilstand. Noten om aggressivt og korrosivt vand tilføjes kvalitetskravet for sulfat. NVOC tilføjes en note om, at kvalitetskravet ikke skal måles af forsyninger, der indvinder under 10 000 m3 om dagen. Ændringerne til bilag 1 c skyldes primært implementeringen af drikkevandsdirektivets bilag I, del C.

I drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 d (kvalitetskrav til nationalt fastsatte kemiske parametre (sundhedshensyn)) er Antimon, Bor og Selen tilføjet, som nævnt ovenfor, bly er fjernet og flyttet til bilag 1 b og listen over PFAS’er udvidet fra 12 til 22 stoffer. Selen er tilføjet en note om, at en parameterværdi på 30 µg/L anvendes for områder, hvor de geologiske forhold kan føre til høje niveauer. Note 1, 2 og 3 for nitrit er samlet i én note. Note 9 for PFAS er ændret, således at 10 yderligere PFAS’er er tilføjet sammen med CAS-nummer og ScKode. De 10 yderligere PFAS’er er: PFPeS, PFDoDA, PFUnDA, PFTrDA, PFHpS, PFDS, PFNS, PFUnS, PFDoS og PFTrS. Ændringerne er lavet for at opnå en direktivnær implementering af drikkevandsdirektivets bilag I, del B og ScKoden tilføjet for at forhindre forveksling mellem forskellige PFAS’er.

I drikkevandsbekendtgørelsens bilag 4 ændres punktopstillingen i stk. 1, for at opnå en direktivnær implementering af drikkevandsdirektivets bilag II, del A, punkt 1. 

I drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5, punkt 2, er intestinale enterokker tilføjet som mikrobiologisk parametre under Gruppe A-parameter. I bilag 5, punkt 3, er beregningen for antallet af prøver, der skal foretages for henholdsvis Gruppe A- og B-parameter i tabel 1 er specificeret.  Ændringen er lavet for at opnå en direktivnær implementering af bilag II, del B. Dertil er henvisningen i bilag II, del B stk. 2 afsnit 4 til bilag I, del E i sidste sætning specificeret, således at den omtaler ikke-relevante nedbrydningsprodukter fra pesticider.

I drikkevandsbekendtgørelsens bilag 6 er intestinale enterokokker tilføjet de eksisterende omstændigheder for E. Coli om, at prøveudtagningshyppigheden under ingen omstændigheder må reduceres. Der er foretaget enkelte tekstnære omformuleringer af teksten for at opnå en mere direktivnær implementering af drikkevandsdirektivets bilag II, del C.

Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 22. maj 2023. 

Høringssvar
Udkast til ændret drikkevandsbekendtgørelse er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste og er samtidigt offentliggjort på høringsportalen.


Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
11-04-2023
11-06-2023
22-05-2023
2022/2023
Simon Mark Jacobsen
simaj@mim.dk
15-03-2023