Høring

Høring

Høring over udkast om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud samt udkast til bekendtgørelse om håndhævelse af sanktioner vedrørende offentlige kontrakter udstedt ved Rådets forordning (EU) 2022/576

Lovforslagets del om ændring af investeringsscreeningsloven skærper kontrollen med, hvem der driver, servicerer og leverer til kritisk infrastruktur.

Der foreslås indført en særlig tilladelsesordning, der vil omfatte enhver aftalepart, der har til hensigt at indgå en offentlig kontrakt vedrørende kritisk
infrastruktur med en offentlig ordregiver. Det foreslås, at den nye tilladelsesordning i første omgang alene vil skulle gælde for offentlige kontrakter
vedrørende kritisk infrastruktur, der indgås med ordregivere inden for energiområdet. 

På sigt vil ordningen blive udrullet til også at omfatte de øvrige dele af den kritiske infrastruktur. De nærmere regler herom forventes at blive fastsat ved bekendtgørelse, der vil blive sendt i særskilt høring.

Lovforslagets del om ændring af investeringsscreeningsloven indeholder desuden forslag om en faseopdelt sagsbehandling ved behandling af alle ansøgninger og anmeldelser efter investeringsscreeningsloven.

Lovforslagets del om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud præciserer Klagenævnet for Udbuds kompetence til at håndhæve EU’s økonomiske sanktioner over for tredjelande, som vedrører offentlige kontrakter. Derudover giver lovforslaget erhvervsministeren hjemmel til at udstede administrative regler om administrationen af EU’s økonomiske sanktioner over for tredjelande i forhold til offentlige kontrakter, herunder om håndhævelse af sanktionerne. 

Bemyndigelsen til at udstede administrative regler foreslås udmøntet ved det vedlagte udkast til bekendtgørelse.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
29-03-2023
29-05-2023
2022/2023
Chefkonsulent Nikolaj Slot Simonsen
FDI-screening@erst.dk
08-03-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 163,477 kB
Høringsliste 201,961 kB
Lovforslag 1,051 MB
Udkast til bekendtgørelse 178,491 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 504,978 kB
Høringssvar
Høringssvar og høringsliste 3,230 MB