Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Bekendtgørelsesudkastet har til formål at opdatere bekendtgørelsens fodnote med Kommissionens delegerede direktiv 2022/2407/EU af 20. september 2022 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling og direktiv 2022/1999/EU af 19. oktober 2022 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej.

Derudover indsættes grænser for hvor stor mængde fyrværkeri og flaskegas private må transportere til eget forbrug. Denne afgrænsning er indsat for at lette politiets håndhævelse af reglerne.

Desuden ændres der i de nationale lempelser i bekendtgørelsens bilag 2 om særlige bestemmelser for national vejtransport af affald, der er farligt gods. Ændringerne er indsat for at imødekomme ønsker fra branchen og for at lette kommunernes indsamling af husholdningslignende farligt affald fra blandt andet husstande og virksomheder.
 
Endelig er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
20-02-2023
20-04-2023
01-07-2023
2022/2023
23-01-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 268,212 kB
Høringsbrev 38,044 kB
Høringsliste 26,501 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 156,640 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,224 MB