Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2022-2023

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2022-2023
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Områderne vises i bekendtgørelsens bilag 1-5 samt på MiljøGIS. Bekendtgørelsen er sendt i 9 ugers offentlig høring. Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 2071 af 11. november 2021 om udpegning af drikkevandsressourcer. 

Høringsfristen er 20. februar 2023 kl. 16.00. 
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
20-02-2023
17-04-2023
01-07-2023
2022/2023
Trine Lyngvig
tlnie@mst.dk
15-12-2022