Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring over bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer
Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer i høring.

Der er tale om en ændring af en eksisterende bekendtgørelse nr. 976 af 19. maj 2021.

Bekendtgørelsen ændres som konsekvens af ikrafttrædelse af kravet om, at udbydere af investeringsprodukter skal udarbejde og offentliggøre et dokument med central information i overensstemmelse med PRIIP-forordningen[1] og den tilhørende delegerede forordning[2]. Kravet træder i kraft den 1. januar 2023.

Kravet erstatter det nuværende krav om at stille et dokument med væsentlig investorinformation til rådighed i overensstemmelse med bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde.

Forordningens artikel 7 giver mulighed for, at medlemsstaterne kan tillade, at PRIIP-dokumentet affattes på andre sprog end hjemlandets officielle sprog.
Finanstilsynet har valgt, at PRIIP-dokumentet, skal udarbejdes på dansk. Finanstilsynet har i vurderingen lagt vægt på at understøtte, at detailinvestorer sikkert skal kunne bruge det investeringsunivers, som er tilgængeligt og rettet imod dem. I den forbindelse er det nødvendigt, at informationsdokumenter, der leveres til detailinvestorer i Danmark er klare og forståelige og dermed sætter investor i stand til at forstå produktet, før investor træffer en investeringsbeslutning. Det skal ikke være en forudsætning, at detailinvestoren forstår andre sprog end dansk, f.eks. engelsk, på et højt fagligt niveau for at kunne forstå og sammenligne produkter. 

Sprogkravet er en videreførelse af det danske sprogkrav, der i dag gælder for lignende dokumenter målrettet til detailinvestorer. 

Endeligt foretages der mindre sproglige ændringer i bekendtgørelsen.

Finanstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen, senest fredag den 30. september 2022 kl. 12:00.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på THOF@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Att.: Thomas Falck Jørgensen.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er).
[2] Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed.
Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Erhverv
30-09-2022
30-11-2022
01-01-2023
2021/2022
Thomas Falck Jørgensen
thof@ftnet.dk
26-08-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 114,133 kB
Høringsliste 60,441 kB
Udkast til bekendtgørelse 173,352 kB