Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet samt skærpelse af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere m.v.)

Forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet samt skærpelse af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere m.v.)
Lovforslaget implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger.

De foreslåede ændringer til lov om formidling af fast ejendom m.v. foreslås på baggrund af anbefalingerne fra Arbejdsgruppe om eftersyn af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere og har til formål at give disciplinærnævnet nye og skærpede sanktionsmuligheder.

Herudover indeholder lovforslaget en ændring af lov om restaurationsvirksom-hed og alkoholbevilling m.v., som har til formål at forebygge diskrimination i nattelivet. Det foreslås, at bevillingsmyndigheden ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, navnlig kan lægge vægt på afgørelser om forskelsbehandling i forbindelse med udøvelse af restaurationsvirksom-hed fra Ligebehandlingsnævnet, hvor klager har fået medhold mod bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelsen eller andre, der kan udøve en bestemmende indflydelse over virksomhedens drift, og hvor godtgørelsen er forhøjet, jf. § 9, stk. 2, i lov om etnisk ligebehandling.

Det foreslås desuden, at MobiltReg, som er et offentligt tilgængeligt register over mobilt gadesalg, lagersalg samt markeder og messer, afskaffes. Det skyldes bl.a., at registeret ikke anvendes af de relevante kontrolmyndigheder, da de selv har udviklet egne registre.

De foreslåede ændringer i lov om sikkerhed til søs har til formål at ændre territorialbestemmelsen i loven, så de dele, der vedrører farvandsafmærkning og navigationssystemer, kan sættes i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, idet områderne ikke er hjemtaget.

Endelig foreslås det, at der i lov om en fælles patentdomstol m.v. indføres en ny bestemmelse, der sikrer, at et europæisk patent, der får afslag på en rettidigt indleveret anmodning om ensartet retsvirkning (når den europæiske patentreform er trådt i kraft), på et tidspunkt hvor valideringsfristen i henhold til patentlovens § 77 er udløbet, fortsat kan gøres gældende (valideres) i Danmark gennem en forlængelse af valideringsfristen.

Erhvervsstyrelsen imødeser eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest fredag den 2. september 2022, kl. 12.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
02-09-2022
02-11-2022
01-01-2023
2021/2022
Sofie Christensen
sofchr@erst.dk
22-07-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 4,361 MB
Høringsbrev 207,772 kB
Høringsliste 232,521 kB