Høring

Høring

Høring af forslag til ny lov om fremme af udfasning af fossile brændsler og reduktion af drivhusgasudledninger

Lov om fremme af udfasning af fossile brændsler og reduktion af drivhusgasudledninger

Formålet med lovforslaget er, at gennemføre dele af Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 samt Aftale om en køreplan for fangst, transport og lagring af CO2, anden del af en samlet CCS-strategi af 14. december 2021, hvori de nærmere principper for udmøntningen og realiseringen af de aftalte reduktioner blev fastlagt. Aftalerne blev indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Den nye lov indeholder følgende elementer: 

a)  Lovgivningsramme til initiativer, der fremmer udfasning af fossile brændsler, reduktion af udledningen af CO2 og andre drivhusgasser med henblik på at indfri målene i Klimaloven. Med klimaloven er der fastsat en række mål for CO2-reduktioner. Med den foreslåede nye lov tilvejebringes en generel ramme til brug for udmøntning af initiativer om udfasning af fossile brændsler, reduktion af udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, som har til formål at bidrage til, at Danmark kan nå klimalovens målsætninger. 

Loven vil således kunne rumme bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan iværksætte initiativer til indfrielse af klimalovens målsætninger, herunder udmøntning af evt. fremtidige puljer afsat inden for rammerne af den årlige finanslov, der leverer CO2-reduktioner og fremmer udfasning af fossile brændsler.

b)  Bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan afholde udbud af støtte til fangst, transport, og lagring eller anvendelse af CO2, herunder til udmøntning af den såkaldte CCUS-pulje. I denne forbindelse skabes mulighed for, at kommuner kan hæfte for hele CCUS-værdikæden med henblik på, at kommunalt ejede el- og varmeforsyningsvirksomheder kan søge puljen.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
18-08-2022
18-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Jesper Brandrup
jbr@ens.dk
07-07-2022