Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af energispareloven

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og om ophævelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug (Udvidelse af lovens formål til at omfatte fremme af drivhusgasreduktioner og udvidelse af ministerens bemyndigelse til at fremme aktiviteter inden for lovens formål m.v.)

Med henblik på at fremme udfasningen af CO2 i energiforbruget som et led i 70 pct. målsætningen om reduktion i udledningen af drivhusgasser og for at mindske afhængigheden af fossile brændsler foreslås formålet med loven udvidet til også at omfatte et bredt spektrum af mulige støtteaktiviteter, som målrettes udfasninger af CO2 samt opsamling, lagring og anvendelse af CO2. Lovens hidtidige sigte som energibesparelses- og energieffektiviseringslov vil dog stadig være centralt og indeholdt i lovens formål. 

Konkret foreslås med ændringen en bredere og mere generelt formuleret bemyndigelse for klima-, energi- og forsyningsministeren til at kunne iværksætte støtteordninger vedrørende aktiviteter som projekter, analyser, evalueringer og rådgivning m.v. inden for lovens udvidede formål. 

Bemyndigelsen vil for eksempel kunne anvendes til at iværksætte støtteordninger, der kan anvendes til udfasning af CO2 eller til opsamling, lagring og udnyttelse af CO2 (CCUS), som den teknologiske udvikling vurderes at give gode muligheder for i fremtiden.

Herudover indeholder lovforslaget et forslag om, at der indsættes en udtrykkelig bestemmelse om, at Energinævnets kompetence til at træffe afgørelse efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget og regler udstedt i medfør af loven efter aftale med nævnet kan delegeres til nævnets formand.

Endelig indeholder lovforslaget ud fra et ønske om regelsanering forslag om ophævelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, som har udtjent sit formål.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
20-08-2022
20-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Hannus Petersen
hspn@ens.dk
07-07-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Energisparelovforslag 717,188 kB
Høringsbrev (002) 532,582 kB
Ikke-ministeriel høringsliste_HSPN 464,240 kB
Høringsnotat
Høringsnotat_L211 245,908 kB
Høringssvar
Ikke ministerielle høringssvar 2,034 MB