Høring

Høring

Høring over forslag til Lov om ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber m.v. og lov om vandforsyning m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber (Lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.), samt bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v.

Lov om ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandforsyning m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber (Lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.) Bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v.
Med vedlagte høringsudkast til lovforslag foreslås elementer fra den politiske aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren (nov. 2018) og aftale om spildevandsselskabers klimatilpasning (maj 2020) implementeret.
 
Lovforslagets elementer om forslag til implementering af fleksible rammer, forrentningsrammer, ensretning af reguleringen for store og mindre vandselskaber samt styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn er en del af opfølgning på 2018-aftalen. Lovforslagets forslag til justering af det generelle effektiviseringskrav er en del af opfølgning på 2020-aftalen. 

Lovforslaget skal bidrage til, at vandsektoren kan videreudvikles og indfri sine ambitiøse målsætninger for miljø og klima, mens fokus på en økonomisk effektiv sektor fastholdes. Det vil samtidig via vandselskabernes efterspørgsel på omkostnings- og energieffektive løsninger kunne bidrage til, at danske virksomheder bliver førende på vandteknologiudvikling. Den justerede regulering skal samlet set give selskaberne bedre incitamenter og muligheder for at investere hensigtsmæssigt og sikre høj kvalitet i levering, høj miljøopfyldelse og lave priser til forbrugerne. 

Lovforslaget indeholder derudover forslag til ændringer i vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven, der har til formål at styrke den kommunale kontrol med lovligheden af vandselskabers takster og leveringsbetingelser. Ændringerne består i en række præciseringer og enkelte mindre ændringer af gældende ret. Herunder foreslås det præciseret, hvad den kommunale myndighedsopgave rummer, og hvilke oplysninger der skal indsendes til kommunen. Der indføres derudover også en mulighed for at anmelde takster frem for at sende til egentlig godkendelse, og der indføres klageadgang for vandselskaberne ift. konkrete kommunale afgørelser.   

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2023. Udkast til bekendtgørelser, der udmønter lovforslagets ændringer til vandsektorloven, vil blive sendt i høring i løbet af efteråret, så disse kan træde i kraft samtidig. Udkast til bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v. er vedlagt. De nye regler vedr. den kommunale kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v. forventes at finde anvendelse fra den 1. januar 2024.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
21-08-2022
21-10-2022
01-02-2023
2021/2022
Anders Skovgård Olsen
asdn@ens.dk
29-06-2022