Høring

Høring

Høring af udkast til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Nulemissionszoner, m.v.)

Høring af udkast til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Kommunal mulighed for etablering af nulemissionszoner i afgrænsede byområder og indførelse af absolut kumulation for overtrædelser af miljøzonereguleringen, m.v.)
Regeringen har den 14. september 2021 indgået aftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om "Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling", hvor aftalepartierne er enige om at sikre hjemmel til at give kommuner mulighed for at ansøge om at oprette nulemissionszoner ud fra fastsatte kriterier om, hvordan tilladelse og etablering kan ske. Formålet med indholdet i aftalen fra september 2021 er bl.a. at forbedre luftkvaliteten.

Med lovforslaget udmøntes den del af aftalen, der vedrører nulemissionszoner.

Med lovforslaget foreslås det, at alle landets kommunalbestyrelser får mulighed for efter forudgående offentlig høring og efterfølgende høring af Miljøstyrelsen at etablere nulemissionszoner i afgrænsede byområder. I forbindelsen med høringerne skal en række elementer belyses og konsekvensvurderes, bl.a. størrelsen på zonen og mulighederne for betjening med kollektiv transport.

Endelig foreslås det med lovforslaget, at der ændres på reglerne for sanktioner for overtrædelse af den allerede gældende miljøzoneregulering, som konstateres ved digital kontrol, således at der kun kan udstedes ét bødeforelæg pr. uge, frem for ét pr. døgn. Hertil foreslås det endvidere, at der for overtrædelser af miljøzonereguleringen indføres et princip om absolut kumulation. Dette vil medføre, at bødens samlede størrelse i tilfælde med flere overtrædelser af miljøzonereguleringen, som det klare udgangspunkt ikke vil kunne nedsættes. Ændringerne vil gælde alle dieselkøretøjstyper (tunge køretøjer, varebiler og personbiler).

Se venligst vedhæftede filer for nærmere information, herunder om afgivelse af høringssvar.
Lovforslag
Miljøministeriet
Miljø
18-08-2022
11-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Katrine Elkjær
kapie@mim.dk
17-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 239,579 kB
Udkast til lovforslag 1,135 MB
Høringsliste 106,010 kB