Høring

Høring

Lovforslag til udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om social service (Udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.)
Lovforslaget har til formål at udmønte dele af aftalen om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed af 26. november 2021 mellem regeringen (Social-demokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokra-terne ved at udvide kommunernes mulighed for at anvise borgere til en udslusningsbolig. Med lovforslaget udvides målgruppen, så f.eks. kvinder på krisecentre og gadesovere også er omfattede af målgruppen, der kan blive anvist til udslusningsboliger. Derudover får kommu-nerne mulighed for at anvende almene ungdomsboliger til unge i målgruppen og ældreboliger, og der kan fremover gives tilskud i op til 5 år i stedet for 2 år som nu.
Lovforslag
Social og omsorg
11-08-2022
11-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Nikolaj Beuschel
nibe@sm.dk
13-06-2022