Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler til transport

Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler til transport
Formålet med ændringerne i bekendtgørelsen er, at implementere ændringerne til bilag II i direktiv Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFI-direktivet), som følger af artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1745 af 13. august 2019 om supplerende regler og ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 204/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje, brintforsyning til vejtransport og naturgasforsyning til vej- og søtransport samt om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/674.

Endvidere gengives forordningens artikel 1-5 i bekendtgørelsen for at gøre det lettere for danske virksomheder at orientere sig i, hvilke standarder der er gældende.

Endeligt er der foretaget en række sproglige justeringer og konsekvensrettelser i bekendtgørelsen for at ensrette bekendtgørelsens ordlyd med ordlyden i lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport.  
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
20-06-2022
20-08-2022
01-07-2022
2021/2022
Maria Winkel Lorenzen
mawl@fstyr.dk
23-05-2022