Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand og høring over miljøvurdering

Bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand og høring over miljøvurdering
Bekendtgørelsen:

Bekendtgørelsen er en tilskudsbekendtgørelse, som indeholder to tilskudspuljer.

Den ene tilskudspulje udgør en pulje, hvor kommunalbestyrelser, almene vandforsyninger og vandsamarbejder kan søge om delvis dækning af udgifter til beskyttelsesforanstaltninger mod forurening af arealer med henblik på sikring af drikkevand eller fremtidig drikkevand, som indvindes af grundvand. Beskyttelsesforanstaltningerne kan f.eks. ske i form af opkøb af jord, dyrkningsrestriktioner, sprøjteforbud, mv. i forbindelse med frivillige aftaler, påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, og rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a. Desuden kan der søges om delvis dækning af udgifter til forundersøgelser i forbindelse med den konkrete beskyttelsesforanstaltning og til tinglysning i forhold til frivillige aftaler, og rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a.

Tilskuddene vil afhjælpe de takststigninger, som de almene vandforsyningers forbrugere ellers vil blive mødt af, når de nævnte beskyttelsesforanstaltninger gennemføres.

Den anden tilskudspulje udgør en pulje til afvikling af ubenyttede brønde og boringer, herunder brønde og boringer, der ikke er sløjfet korrekt. Puljen kan søges af private borgere eller af kommunalbestyrelser på vegne af private borgere.

Der åbnes for ansøgninger om tilskud fra september 2022 til og med oktober 2022. Tilskudsordningen vil blive evalueret efter det første år, hvor der vil blive opsamlet erfaringer til brug for næste års udstedelse af en tilskudsbekendtgørelse.Miljøvurdering – to nationale tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand:

Miljøvurderingen af de to tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand beskriver de forventede indvirkninger, som tiltagene i tilskudspuljen kan medføre.

Tilskudspuljerne er omfattet af reglerne i miljøvurderingslovens § 2, stk. 1, litra b. Derfor skal der i forbindelse med udarbejdelsen af de to puljer laves en miljøvurdering af puljernes sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos relevante myndigheder.

På baggrund af høringen er følgende miljøfaktorer blevet vurderet:

• Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
• Befolkningens levevilkår og menneskers sundhed
• Jordbud
• Vand
• Materielle goder
• Landskab
• Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk arv
• Kumulative effekter
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
10-06-2022
10-07-2022
01-07-2022
Høringssvar til bekendtgørelsen sendes elektronisk til mim@mim.dk med cc til simaj@mim.dk med angivelse af j.nr. 2022-5619 i emnefeltet, senest fredag den 10. juni 2022 kl 10.00. Miljøvurdering af bekendtgørelsen sendes i høring samtidig. Høringssvar til miljøvurderingen sendes elektronisk til tilskud-natur@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-8440 i emnefeltet, senest mandag den 20. juni 2022, kl. 10.00.
2021/2022
Simon Mark Jacobsen
simaj@mim.dk
19-05-2022