Høring

Høring

Høring af 5 bekendtgørelser, der følger op på dele af stemmeaftalen ”En effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen” af 4. juni 2021

Høring af 5 bekendtgørelser, der følger op på dele af stemmeaftalen ”En effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen” af 4. juni 2021

I netvirksomhedsbekendtgørelsen indføres nye regler om habilitet, organisatoriske forhold i netvirksomheder, dataadskillelse, netvirksomheders ejerskab af andele og deltagelse i konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter og markedsmæssighed.

Den gældende bekendtgørelse om netvirksomheders og Energinets interne overvågning splittes op i to særskilte bekendtgørelser og der indføres nye krav til indhold i netvirksomheders interne overvågningsprogrammer og årsberetning, samtidigt med at der indføres en række nye formelle krav til netvirksomheders interne overvågning. Reglerne for Energinets interne overvågning ændres ikke ift. gældende ret, dog indføres eksplicitte bestemmelser om den overvågningsansvarliges uafhængighed.

I indtægtsrammebekendtgørelsen indføres nye regler om netvirksomheders leveringskvalitet og reglerne om differencer i netvirksomheders favør justeres.

Med ikrafttrædelsesbekendtgørelsen sættes relevante bestemmelser i lov nr. 2605 af 28.12. 2021 i kraft.  

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
20-05-2022
20-07-2022
01-07-2022
2021/2022
Christine Federlin
chfe@ens.dk
25-04-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 68,366 kB
Høringsliste 67,619 kB
Høringsversion - Bekendtgørelse om Energinets interne overvågning 129,203 kB
Høringsversion - Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 617,252 kB
Høringsversion - Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning 301,207 kB
Høringsversion - Bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter 527,090 kB
Høringsversion - Ikrafftrædelsesbekendtgørelse 93,503 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 409,924 kB
Høringssvar
Cerius-Radius høringssvar til 5 bekg 20.05.2022 546,974 kB
Dansk Arbejdsgiverforening 156,042 kB
Danske Bygningskonsulenter 142,796 kB
Danske Revisorer FSR netvirksomhedsbekendtgørelse 47,342 kB
ES 103,011 kB
Forbrugerrådet Tænk 139,726 kB
FRI 142,935 kB
FSTS samlede bemærkninger til netvirksomheds- og indtægtsrammebkg. m.fl_ 569,110 kB
GPD Høringssvar IRbek 237,892 kB
GPD Høringssvar over konkurrenceanalysens bekendtgørelser 7.0 403,621 kB
Høringssvar fra L-NET vedr. Netvirksomhedsbekendtgørelsen 37,854 kB
Høringssvar NOE Net 133,441 kB
Høringssvar til indtægtsrammebekendtgørelse - Dinel 204,494 kB
N1 - Høringssvar til bekendtgørelser der følger op på stemmeaftalen af 4. juni 2021 364,340 kB
Netselskabet Elværk - Hørringssvar til 5 bekendtgørelser der impl Stemmeaftalen 165,438 kB
Nord Energi høringssvar IR 376,616 kB
RAH Net 220,873 kB
Vestjyske Net 60 kV - Netvirksomhedsbekendtgørelsen - VN60 1,442 MB