Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort med flere

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort med flere
Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) i høring.

Der udarbejdes udkast til ændring af ovennævnte bekendtgørelser med henblik på at nedsætte aldersgrænsen for, hvornår man kan tage kørekort til bus som led i en kvalifikationsuddannelse. Dette gøres for at imødekomme et politisk ønske om lavere adgangsbarriere for unge til buserhvervet. I bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport fastsættes de konkrete alderskrav til forskellige typer af kørsel i bus. Som følge heraf, sker der en række konsekvensændringer i bekendtgørelse om kørekort samt de to bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelse til henholdsvis lille bus og lille bus med stort påhængskøretøj. 

Der er tale om en udnyttelse af undtagelsesmulighederne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF for at nedsætte alderskravene til buschauffører nationalt. Som konsekvens heraf udnyttes tilsvarene mulighederne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort for at nedsætte alderskravet for erhvervelse af kørekort til kategori D1, D1/E, D og D/E, når kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse.   
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
09-05-2022
09-07-2022
01-07-2022
2021/2022
Maria Winkel Lorenzen
mawl@fstyr.dk
08-04-2022