Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vej-transport og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

Som en del af Vejpakken har EU i juli 2020 med direktiv (EU) 2020/1057 vedtaget ændringer i direktiv 2006/22/EF (kontroldirektivet). Ændringerne indebærer en udvidelse af den eksisteren-de vej- og virksomhedskontrol på køre- og hviletidsområdet, således at der indføres krav om kontrol af en række bestemmelser i direktiv 2002/15/EF (vejtransportdirektivet om arbejdstid).
Med forslag til lov om ændring af lov om godkørsel, lov om buskørsel, og lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren (L160), der blev fremsat den 6. april 2022, indføres der som noget nyt myndighedskontrol med overholdelse af reglerne om ar-bejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Af lovforslaget fremgår det endvidere, at kontrollen med arbejdstid vil blive risikobaseret og målrettet en virksomhed, hvis en eller flere af dens førere løbende eller i alvorlig grad har overtrådt køre- og hviletidsforord-ningen eller takografforordningen. Det fremgår desuden af lovforslaget, at det forventes, at det alene er ved de kontroller, hvor der konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen, at der vil blive foretaget en arbejdstidskontrol.
Der udarbejdes to ændringsbekendtgørelser som følge af lovforslaget. I høringsbrevet uddybes bekendtgørelsernes indhold.
Bekendtgørelsernes udstedelse afhænger af vedtagelsen af lovforslaget nævnt ovenfor.
Der udsendes separate høringer over de øvrige bekendtgørelser, der er under udarbejdelse på baggrund af Vejpakken.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
06-05-2022
06-07-2022
21-05-2022
2021/2022
08-04-2022