Høring

Høring

Udkast til vandområdeplanerne 2021 - 2027 (VP3)

Høring af udkast til vandområdeplanerne 2021 - 2027
Bemærk: Pr. 1. juni 2022 er offentliggjort opdateret version af bilag 1 og bilag 1.1. til vandområdeplanerne 2021 - 2027 efter justering af beregningsgrundlag. Baggrunden for justeringen er beskrevet i vedlagte notat. 

Miljøministeriet sender hermed forslag til vandområdeplanerne for planperiode 2021 - 2027 med tilhørende bekendtgørelser, vejledning og miljørapport i seks måneders høring.

Vandområdeplanerne beskriver en samlet plan for et godt vandmiljø for vandløb, søer, kystvande og grundvand. Der er som en del af planlægningen fastlagt konkrete mål og indsatsprogrammer, som skal sikre, at målene bliver nået. 

Høringsmaterialet består af vandområdeplanerne, syv bekendtgørelser, en miljørapport og en vejledning om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 

Høringssvar bedes sendt senest den 22. juni 2022 via Miljøministeriets digitale høringsværktøj .Høringsportal (mfvm.dk)
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
22-06-2022
22-08-2022
Bekendtgørelserne vil træde i kraft snarest muligt efter endt høring, forventeligt ultimo 2022.
2021/2022
Kirsten Vielwerth
kirst@mim.dk
22-12-2021