Høring

Høring

Ændring af varmeforsyningsloven og planloven

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af tilslutningspligt til naturgas og øget adgang til oplysninger)
Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 22. juni 2020 Klimaaftale for energi og industri mv.
Aftalekredsen er blandt andet enige om at arbejde for at udbrede en grøn varmeforsyning i Danmark. Det betyder blandt andet, at olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med grønne alternativer. Det er med aftalen besluttet, at forbrugerbindingerne til naturgasnettet afskaffes. Aftale-kredsen er endvidere enige om, at der som led i klimaafta-len skal igangsættes en række understøttende initiativer, der skal anskueliggøre en fossilfri fjernvarmesektor, og som kan understøtte den fossile udfasning frem mod 2030. 
Nærværende lovforslag har til formål at implementere dele af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 i lov om var-meforsyning (varmeforsyningsloven) og lov om planlæg-ning (planloven).  
Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2022. 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
25-11-2021
25-01-2022
01-07-2022
2021/2022
Ida Waagepetersen
iwpn@ens.dk
28-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsversion af ændringslovforslag 229,845 kB
Høringsbrev 71,629 kB
Høringsliste 69,132 kB
Høringssvar
Samlede eksterne høringssvar 967,588 kB