Høring

Høring

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelsesudkastets væsentligste ændringer omfatter krav om inddragelse af lugtgenekriterierne, jf. §§ 31-33, ved revurdering af IE-husdyrbrug af hensyn til IE-direktivets art. 21, stk. 2-4 og BAT-konklusionerne 12 og 13, som samlet stiller krav om revurdering af BAT-konklusionerne vedrørende lugtemissioner. Bekendtgørelsesudkastet omfatter derudover følgende ændringer: 

•  Tilføjelse af henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed i § 1, stk. 3, nr. 1 

• Ophævelse af § 35, nr. 7 om foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf 

• Ændring og tilføjelse af overgangsregler for IE-husdyrbrug i §§ 42-48 og § 50 

• Præcisering af § 61 om fremsendelse af udkast til afgørelse ved udvidet offentlighedsprocedure 

• Opdatering af emissionsfaktorer for bindestalde med grebning i bilag 3 

Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
05-11-2021
05-01-2022
01-01-2022
Miljøministeriet gennemfører i henhold til lovbekendtgørelse nr. 520 af 01. maj 2019 en screening af de relevante ændringer. Udkast til screeningafgørelse offentliggøres på høringsportalen.dk d. 15. oktober 2021. Screeningsafgørelsen vil inden udstedelsen af bekendtgørelsen blive offentliggjort på Høringsportalen.dk.
2021/2022
Anne Kathrine Hermansen
akahe@mim.dk
08-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 286,658 kB
Udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse 1,106 MB
Høringsliste 147,467 kB
Screeningafgørelse 309,647 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 382,019 kB
Høringssvar
Høringssvar 922,592 kB