Høring

Høring

Høring over lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love

Høring over lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love
Finanstilsynet sender hermed udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love (supplering af taksonomiforordningen og ny model for SIFI-udpegning) (del II) i høring. 

Formålet med nærværende lovforslag er at præcisere forholdet mellem de eksisterende regler om whistleblowerordninger i den finansielle regulering og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere. Videre sætter lovforslaget lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft for de finansielle virksomheder, der er omfattet af de eksisterende regler om whistleblowerordninger, men ikke er omfattet af anvendelsesområdet for lov om beskyttelse af whistleblowere.

Der foreslås endvidere en ny bestemmelse vedrørende de konkursretlige regler for kapitalgrundlagsinstrumenter. Bestemmelsen indebærer, at kapitalgrundlagsinstrumenter altid i en konkurssituation vil rangere ud fra den type kapital, de er medregnet som i kapitalgrundlaget, uanset hvad der i øvrigt fremgår af instrumenternes aftalegrundlag. Dermed sikres kreditinstitutterne mod risiko for, at en type af kapitalinstrument ikke kan indgå i kapitalgrundlaget, fordi der er andre typer af kapitalinstrumenter, der i konkurs er sidestillet med dette instrument.

Tilføjelsen vil sammen med første del af lovforslaget, der blev sendt i høring den 30. juni 2021, indgå som en samlet del af det lovforslag, der forventes fremsat den 6.oktober.

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 9. september 2021.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til adpe@ftnet.dk og vic@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Andrea Damsboe Petersen.

Lovforslaget forventes fremsat den 6. oktober 2021.

Kontaktpersoner: Andrea Damsboe Petersen og Victor Saxlund
Direkte tlf.nr.: 29 64 83 25 og 33 55 83 37

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen. 

Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
09-09-2021
05-11-2021
2020/2021
Victor Saxlund
vic@ftnet.dk
03-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 195,425 kB
Høringsbrev 87,117 kB
Udkast til ændring af lov 617,958 kB
Høringssvar
Høringssvar 607,467 kB