Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (indførsel af arealkrav og etablering af hjortevildtforvaltningsområder m.v.)

Forslag til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (indførsel af arealkrav og etablering af hjortevildtforvaltningsområder m.v.)

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen for bestandene af kron- og dåvildt ved at indføre nye virkemidler, som dels vil kunne begrænse jagtudøvelsen på større kron- og dåhjorte (hanner), dels vil kunne fremme en bedre forvaltningen af kron- og dåvildt generelt.

Med lovforslaget foreslås, at miljøministeren gives bemyndigelse til at fastsætte regler, der sætter en antalsmæssig begrænsning for, hvor mange kron- og dåhjorte større end spidshjorte, der må nedlægges på en ejendom pr. jagtsæson (arealkrav).

Med lovforslaget foreslås endvidere, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om etablering af hjortevildtforvaltningsområder med henblik på at opnå en bæredygtig forvaltning som alternativ til bl.a. regler om arealkrav.

Opdatering den 23. november 2021:

Udkast til forslag om ændring af jagt- og vildtforvaltningsloven (adgang til at indføre arealkrav for jagt og etablering af hjortevildtforvaltningsområder m.v.) har været i høring med høringsfrist den 27. september 2021. Med lovforslaget foreslås det at indføre et såkaldt arealkrav, dvs. et loft for antal hjorte, der kan skydes pr. sæson på en ejendom afhængig af ejendommens størrelse. Forslaget om ændring af jagt- og vildtforvaltningsloven er blevet udskudt til næste samling (folketingsåret 2022-23).

Miljøministeriet vil forholde sig til de allerede indkomne høringssvar og besvare dem i forbindelse med, at lovforslaget fremsættes. Høringsparter, der har afgivet høringssvar kan til enhver tid inden fremsættelse af lovforslaget i folketingsåret 2022-23 tilbagetrække deres høringssvar. Dette kan ske ved at give besked til Miljøministeriet på mim@mim.dk med angivelse af journalnummer 2021-1163 i emnefeltet.

 
Lovforslag
Miljøministeriet
Miljø
27-09-2021
27-11-2021
01-07-2022
2020/2021
Signe Mikkelsen Svane
simsv@mim.dk
30-08-2021

Dokumenter