Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
Formålet med ordningen ”Rydning og forberedelse til afgræsning” er at bidrage til bevaringsstatus for naturtyper og arter ved at skabe flere lysåbne og ekstensivt drevne arealer

Der kan søges tilskud til Natura 2000-områder samt overdrevsarealer og nationalparker uden for de særligt udpegede Natura 2000-områder, hvis de har høj naturværdi. Der ydes tilskud til maskinel og manuel rydning af træer og buske og til fjernelse af det ryddede materiale. Forberedelse af arealer til afgræsning yder tilskud til etablering af hegn og fx investering i elforsyning til hegnet, fangfold eller drikkevandsforsyning.

Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet (LDP) 2014-2020, der har som overordnet mål at styrke bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne i den primære jordbrugssektor samt bidrage til strukturudvikling på landbrugsbedrifterne med en mere ressourceeffektiv landbrugsproduktion til følge.
Bekendtgørelser
Natur og klima
13-08-2021
13-10-2021
2020/2021
16-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 203,954 kB
Høringsliste 126,156 kB
Udkast til bekendtgørelse 537,612 kB
EØK 342,762 kB
Ordningsvejledning 1,827 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 269,632 kB
Høringssvar
Høringssvar 903,025 kB