Høring

Høring

Høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som følge af den særlige løntilskudsordning for langtidsledige seniorer

Høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som følge af den særlige løntilskudsordning for langtidsledige seniorer
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet har den 28. maj indgået Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen.

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget lov nr. 1434 af 29. juni 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som udmønter aftalens pkt. 1, om en ny midlertidig løntilskudsordning fra 1. september 2021 til og med 31. december 2022. Løntilskudsordningen giver ret til et særligt forhøjet tilskud på 20 kr. ekstra i timen til private og offentlige virksomheder, der ansætter langtidsledige, der er fyldt 50 år, i løntilskud.

Målgruppen er dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som har ledighedsanciennitet på over 12 måneder.

Der vedlægges udkast til ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) som følge af lovforslaget. Der lægges op til, at de gældende regler i BAB kap. 11 om den ordinære ordning om ansættelse med løntilskud i videst muligt omfang også vil finde anvendelse for den særlige løntilskudsordning.

Enkelte bestemmelser vil dog ikke gælde, enten fordi de ikke er relevante for den særlige løntilskudsordning, eller fordi de ikke vil harmonere med, at ordningen er etableret som en generel objektiv ordning, der gælder for alle virksomheder, så der dermed ikke er tale om statsstøtte i EU-retlig forstand.
I overensstemmelse med aftalen, indsættes der en bestemmelse i BAB om, at løntilskuddet ikke må overstige arbejdsgiverens samlede lønomkostninger inkl. evt. udgifter til overenskomstmæssig pensionsordning. De samlede lønomkostninger opgøres på samme måde som bruttostøtteintensiteten efter den eksisterende løntilskudsordning.

Der vil i august 2021, blive udsendt en orienteringsskrivelse med yderligere vejled-ning om den særlige løntilskudsordning for langtidsledige seniorer.
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
11-08-2021
11-10-2021
01-09-2021
2020/2021
13-07-2021