Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høring vedrørende udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest: 
fredag den 20. august 2021 kl. 13.00.

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til Mette Friis Nielsen: metnie@erst.dk.

Baggrund for og hovedindhold af ændringslovforslaget

Lovforslaget har til formål at fastlægge administrationen af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond Plus samt Fonden for Retfærdig Omstilling for programperioden 2021-2027. Lovforslaget skal skabe rammerne om en effektiv udmøntning af EU’s strukturfondsmidler i Danmark med henblik på at understøtte og fremme gode vilkår for at udvikle og drive virksomhed i hele Danmark. Lovforslaget fastsætter bl.a. indstillingsretten til midlerne, herunder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses fortsatte udmøntning af midler inden for strategien af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Der henvises i øvrigt til udkastet til ændringslovforslaget, som findes her.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2021/1060/EU af 24. juni 2021 er vedlagt som bilag til lovudkastet. Henset til omfanget af bilagene til forordningen er de imidlertid ikke medtaget. Forordningen i sin fulde længe inkl. bilag kan findes her: Publications Office (europa.eu).

Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål til fuldmægtig Mette Friis Nielsen: metnie@erst.dk eller telefon 35 29 17 10.

I uge 28-30 bedes henvendelser dog rettet til Anette Zeh: annzeh@erst.dk eller telefon 35 29 17 28.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
20-08-2021
20-10-2021
01-01-2022
2020/2021
Mette Friis Nielsen
MetNie@erst.dk
09-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 245,091 kB
Ændringslovforslag 2,306 MB
Høringsliste 239,103 kB
Privatlivspolitik 180,859 kB