Høring

Høring

IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til den årlige opdatering af Seponeringslisten i høring

IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til den årlige opdatering af Seponeringslisten i høring
Høringsbrev
Seponeringslisten 2022

IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til den årlige opdatering af Seponeringslisten i høring. 

Om Seponeringslisten

Seponeringslisten er et beslutningsstøtteværktøj til medicingennemgang, som er målrettet læger og andre sundhedsfaglige personer. Seponeringslisten samler og videregiver nationale faglige anbefalin-ger på en let og overskuelig måde som seponeringsbudskaber. Seponeringslisten er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Geriatr, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og regionerne. Læs mere om vores ar-bejde med Seponeringslisten på sst.dk under ”Sådan udarbejdes Seponeringslisten”

Om opdateringen

Der er følgende ændringer i den nye version af Seponeringslisten:
Afsnit om inhalationssteroid til KOL er ændret i henhold til nye anbefalinger fra Dansk Lun-gemedicinsk Selskab •
Uddybning af hvordan antidepressiva seponeres •
Langtidsvirkende nitrater og 5α – reduktasehæmmere er indført som nye områder •
Ingen opdelingen i symptomlindrende behandling og forebyggende behandling •
Generelt mindre tekstmæssige præciseringer og opdatering af links og referencer. •

Om høringen

Ved høringen bedes særligt høringsparterne tage stilling til følgende spørgsmål:
Er listens indhold fagligt korrekt, og er teksten forståelig?  •
Er listens indhold relevant og tilstrækkelig i forhold til målgruppen, som er de praktiserende læger og andre sundhedspersoner, der arbejder med medicingennemgang? Hvis ikke – hvad bør i givet fald tilføjes og/eller slettes fra listen? •
Er der relevante kildereferencer, som mangler på listen? I givet fald ønskes oplyst, hvilke kil-dereferencer der bør tilføjes. •

Udkastet til Seponeringslisten er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk) samt hos udvalgte organisationer, anført på høringslisten. 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk til IRF i Sundhedsstyrelsen på irf@sst.dk senest den 23. august 2021. Sundhedsstyrelsen forventer at offentliggøre den endelige opdateret version af Seponeringslisten i uge 46. Ved offentliggørelse bliver Seponeringslisten opsat på vanligvis i en printvenlig version, uden kilder, samt online på sst.dk. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Simon Tarp på mail: sita@sst.dk eller tlf. 93 59 01 60. 

Med venlig hilsen 
Maria Herlev Ahrenfeldt 
Sektionsleder
Evidensbaseret medicin (EBM) 
Sundhedsstyrelsen
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
23-08-2021
31-10-2021
31-10-2021
2020/2021
Simon Tarp
sita@sst.dk
06-07-2021