Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love
Finanstilsynet sender hermed udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love (Supplering af taksonomiforordningen og ny model for SIFI-udpegning) i høring. 

Lovforslaget indeholder en række forskellige ændringer af den finansielle regulering. Lovforslaget er hovedsageligt foranlediget af implementering af EU-regulering, der skal gennemføres, herunder ændringer foranlediget af genopretningspakken for kapitalmarkederne som følge af det økonomiske chok forårsaget af covid-19 pandemien. Derudover gennemføres en række ændringer, der skal sikre et effektivt tilsyn, herunder med udenlandske betalingssystemer og operatører af detailbetalingssystemer.

Lovforslagets hovedelementer er bl.a., at der indføres en ny model for udpegning af SIFI’er, der indebærer, at der i udpegningen anvendes yderligere indikatorer, som er knyttet til institutternes systemiskhed, hvilket gør udpegningsmodellen mere robust. Videre foreslås, at Finanstilsynet får mulighed for at kunne kræve, at et udenlandsk betalingssystem, der udøver virksomhed i Danmark, skal etablere en virksomhed med hjemsted i Danmark og udøve sin virksomhed under dansk ret, og at en virksomhed, der udfører it-drift af et detailbetalingssystem, skal have tilladelse som operatør af et detailbetalingssystem. Endvidere foreslås, at Finanstilsynet udpeges som kompetent myndighed til at påse overholdelse af taksonomiforordningen, der regulerer bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende finansielle tjenesteydelser. 

Høring
Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte hø-ringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 18. august 2021. 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til adpe@ftnet.dk og vic@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Andrea Dams-boe Petersen.

Kontaktpersoner: Andrea Damsboe Petersen og Victor Saxlund
Direkte tlf.nr.: 29 64 83 25 og 33 55 83 37

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Herudover deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.

Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
18-08-2021
18-10-2021
01-01-2022
2020/2021
Andrea Damsboe Petersen
adpe@ftnet.dk
30-06-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 2,692 MB
Høringsbrev 189,545 kB
Høringsliste 195,425 kB
Høringssvar
Høringssvar 607,467 kB