Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2021

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2021
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Områderne vises i bekendtgørelsens bilag 1-5 samt på MiljøGIS. Bekendtgørelsen er sendt i 10 ugers offentlig høring. Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 1626 af 1. november 2020 om udpegning af drikkevandsressourcer.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
29-08-2021
01-02-2022
01-01-2022
2020/2021
Katrine Foss-Pedersen
kafos@mst.dk
21-06-2021