Høring

Høring

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anvendelse af gødning
Opdatering af notits om syreforbrug ved tankforsuring den 20. maj 2021
Fødevareministeriet har den 20. maj 2021 kl. 9 rettet en skrivefejl på s. 4 i notitsens udkast til ny § 7, stk. 4

Opdatering med notits om syreforbrug ved markforsuring og tankforsuring den 19. maj 2021
Det  fremgår af høringsbrevet, at de foreslåede syremængder ved forsuring af afgasset husdyrgødning under udbringning (markforsuring) samt ved forsuring af alle husdyrgødningstyper i tanken op til 3 uger før udbringning (tankforsuring) er foreløbige, idet Fødevareministeriet afventer endelige data og leverancer fra Aarhus Universitet. Syremængderne er således anført i høringsbrev og bekendtgørelsesudkast i kantede parenteser.

Fødevareministeriet har nu modtaget de endelige leverancer fra Aarhus Universitet, og på den baggrund er høringen her på Høringsportalen suppleret med en notits med Fødevareministeriets ændrede forslag til regulering af mark- og tankforsuring på baggrund af leverancerne fra Aarhus Universitet.

Fødevareministeriet har samtidig tilrettet syremængderne i tabel 1, der beskriver den syremængde, der skal anvendes ved forsuring i marken under udbringning. Baggrunden for tilretningen af tabel 1 er, at Fødevareministeriet fejlagtigt havde indsat værdier, der ikke som forudsat indeholdt en sikkerhedsmargin for opnåelse af den forudsatte ammoniakreducerende effekt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af gødning (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen) sendes nu i offentlig høring frem til den 21. maj 2021 med henblik på ikrafttrædelse den 1. august 2021. Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen viderefører de dele af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der omhandler anvendelse af gødning, og som efter delingen af Miljø- og Fødevareministeriet er Fødevareministeriets ressort. Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om indretning af stalde og opbevaringsanlæg mv. videreføres i en ny husdyrgødningsbekendtgørelse under Miljøministeriet. 

Da delingen af husdyrgødningsbekendtgørelsen i to bekendtgørelser indebærer et stort antal ændringer, vedlægges udkast til gødningsanvendelsesbekendtgørelse for overblikkets skyld både i en udgave, hvor ændringerne er markerede, og i en udgave, der viser forslaget til ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse uden ændringsmarkeringer. 

Størstedelen af udkast til gødningsanvendelsesbekendtgørelse er genudstedelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 og 11 mv. Der foretages dog også en række præciseringer, justeringer og ændringer. De væsentligste forslag er en ændring af lukkeperioden for fast organisk gødning og ændret regulering af udbringningsteknikker til reduktion af ammoniakemissioner. Disse forslag og de øvrige ændringsforslag er nærmere beskrevet i det medfølgende høringsbrev.

Regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen er vurderet omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Husdyrgødningsbekendtgørelsen er miljøvurderet i 2019. Udkast til gødningsanvendelsesbekendtgørelse udgør et forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der for så vidt angår de to ovennævnte væsentligste forslag er vurderet omfattet af miljøvurderingskravet. På denne baggrund sendes også miljørapport over udkast til ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse i høring.
Bekendtgørelser
Miljø
21-05-2021
21-07-2021
01-08-2021
2020/2021
23-04-2021