Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Udkastet til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen) har til hovedformål at rette op på samt tilpasse bestemmelserne om dispensationsadgang ved overskridelse af kvalitetskrav med det nugældende drikkevandsdirektiv (direktiv 98/83/EF af 3. november 1998), da regler herom i den nugældende drikkevandsbekendtgørelse er i strid med drikkevandsdirektiv. Udkastet indeholder nye bestemmelser vedrørende dispensationsadgangen ved overskridelse af kvalitetskrav i §§ 16-21. Bestemmelsen i § 16 vedrører EU-fastsatte kvalitetskrav, og bestemmelserne i §§17-21 vedrører nationalt fastsatte kvalitetskrav. Derudover er der foretaget en række ændringer i bekendtgørelsens bilag. Kvalitetskravene, der førhen indgik i bilag 1 a-d i drikkevandsbekendtgørelsen, er nu omfordelt på nye lister. Dette er gjort for at skabe en mere direktivnær implementering af direktivet. Konkret er kemiske parametre fra bilag 1a, 1b og 1c fordelt på fire nye lister. For yderligere oplysninger herom henvises til udkastet til bekendtgørelsens bilag samt høringsbrevet.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
21-05-2021
21-07-2021
01-07-2021
2020/2021
Shaneela Khan
shkha@mim.dk
23-04-2021