Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for fravalg af årsopgørelsen for 2020 ved satsberegningen for selvstændige erhvervsdrivende samt forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for fravalg af årsopgørelsen for 2020 ved satsberegningen for selvstændige erhvervsdrivende samt forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)
Lovforslaget indeholder følgende elementer:

- Suspensionen af dagpengeforbruget, herunder en eventuel forlænget dagpenge-periode, for alle dagpengemodtagere forlænges til også at omfatte maj og juni 2021, så dagpengeforbruget samlet set vil være suspenderet i perioden fra den 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Perioden medregnes ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at den ledige er medlem af a-kassen i perioden.
- Tilsvarende vil lediges forbrug af supplerende dagpenge, herunder en eventuelt forlænget periode med supplerende dagpenge, også forlænges til at omfatte maj og juni 2021. Dermed vil perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021 ikke tælle med i tidsbegrænsningen for supplerende dag-penge.
- Forlængelsen af suspensionen omfatter også, at der ses bort fra karens som følge af manglende beskæftigelse i en 4-månedersperiode. Dermed omfatter denne suspension også den samlede perioden fra og med den 1. januar 2021 til den 30. juni 2021.

Der vil administrativt blive fastsat regler om, at personer, hvis dagpengeret blev opbrugt i perioden fra den 1. maj 2021 og til lovens ikrafttræden den 14. maj 2021, og som i denne periode evt. har meldt sig ud af deres arbejdsløshedskasse, vil kunne genindmelde sig.

- Der er blandt partierne bag aftale om et tryggere dagpengesystem (S, V, DF, K og LA) enighed om at give selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at vælge at få beregnet en dagpenge- eller efterlønssats, hvor regnskabsåret 2020 ikke indgår. Det vil indebære, at satsberegningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende fortsat vil være de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder, men med mulighed for at vælge at se bort fra årsopgørelsen for 2020.
- Udbetalingen af sygedagpenge forlænges i 2 måneder for sygedagpengemodta-gere, der ikke (længere) kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de gældende regler, og som derfor i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021 skulle overgå til et jobafklaringsforløb med ressource-forløbsydelse. Det vil indebære, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse til og med den 30. juni 2021.
Det kan i den forbindelse oplyses, at beskæftigelsesministeren ved lov nr. 467 af 20. marts 2021 har fået bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om fravigelse af den gældende frist på 4 uger for, hvornår rehabiliteringsteamet skal behandle en sag om jobafklaringsforløb, og om iværksættelse af indsatsen i jobafklaringsforløbet, inden sagen forelægges for rehabiliteringsteamet. Der arbejdes på den konkrete udmøntning af bemyndigelsesbestemmelsen. Det for-ventes, at bekendtgørelse, der udmønter bestemmelsen sendes i høring hurtigst muligt.

Det foreslås, at lovforslaget skal træde i kraft den 14. maj 2021.

Det betyder, at ændringerne får virkning for udbetalingen af dagpenge gældende for maj måned. For sygedagpengemodtager, hvor der allerede er truffet afgørelse om overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden fra 1. maj 2021, vil kommunen af egen drift skulle træffe afgørelse om forlængelsen.
Lovforslag
Arbejdsmarked
26-04-2021
26-06-2021
14-05-2021
2020/2021
22-04-2021