Høring

Høring

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) samt af udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandbekendtgørelsen).

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) samt af udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandbekendtgørelsen).
Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt af udkast af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 i høring.

Den eneste ændring er at der indføres samlede tidsfrister for myndighedernes sagsbehandling ved en række tilladelser - for så vidt angår elproducerende VE-anlæg.

Energistyrelsen (ENS) står for at implementere artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet), om at skabe en mere enkel tilladelsesproces for Vedvarende Energi-anlæg (VE-anlæg) samt fastsætte øvre tidsfrister for de godkendende myndigheder. 

Som led i dette arbejde, har ENS udarbejdet en rammebekendtgørelse (bilag 1), der implementerer samlede tidsfrister for sagsbehandlingen af VE-tilladelser på Energistyrelsens område. Desuden skal bekendtgørelsen medvirke til, at der indføres samlede tidsfrister for myndighedernes sagsbehandling ved en række tilladelser - for så vidt angår elproducerende VE-anlæg - på andre myndigheders område, ved at de relevante myndigheder udsteder deres egne bekendtgørelser, der henviser til reglerne vedrørende tidsfristerne i Energistyrelsens bekendtgørelse, som er udarbejdet efter forhandling med de relevante ministerier.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
20-05-2021
20-07-2021
20-06-2021
2020/2021
Helle Husum vedr. godkendelsesbekendtgørelsen og Helene Hjort Midtgaard vedr. spildevandbekendtgørelsen
hehus@mst.dk
20-04-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
MIM-Spildevandsbekendtgørelsen med tidsfrist indarbejdet 645,257 kB
MST Godkendelsesbekendtgørelse udkast 976,435 kB
MST høringsbrev 217,539 kB
Energistyrelsens samlede høringsbrev 160,630 kB
Høringsliste 521,648 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 227,167 kB
Høringssvar
Høringssvar 999,515 kB