Høring

Høring

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) samt af udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandbekendtgørelsen).

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) samt af udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandbekendtgørelsen).
Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt af udkast af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 i høring.

Den eneste ændring er at der indføres samlede tidsfrister for myndighedernes sagsbehandling ved en række tilladelser - for så vidt angår elproducerende VE-anlæg.

Energistyrelsen (ENS) står for at implementere artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet), om at skabe en mere enkel tilladelsesproces for Vedvarende Energi-anlæg (VE-anlæg) samt fastsætte øvre tidsfrister for de godkendende myndigheder. 

Som led i dette arbejde, har ENS udarbejdet en rammebekendtgørelse (bilag 1), der implementerer samlede tidsfrister for sagsbehandlingen af VE-tilladelser på Energistyrelsens område. Desuden skal bekendtgørelsen medvirke til, at der indføres samlede tidsfrister for myndighedernes sagsbehandling ved en række tilladelser - for så vidt angår elproducerende VE-anlæg - på andre myndigheders område, ved at de relevante myndigheder udsteder deres egne bekendtgørelser, der henviser til reglerne vedrørende tidsfristerne i Energistyrelsens bekendtgørelse, som er udarbejdet efter forhandling med de relevante ministerier.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
20-05-2021
20-07-2021
20-06-2021
2020/2021
Helle Husum vedr. godkendelsesbekendtgørelsen og Helene Hjort Midtgaard vedr. spildevandbekendtgørelsen
hehus@mst.dk
20-04-2021