Høring

Høring

Høring over udkast til syv bekendtgørelser vedr. bæredygtighed m.v. for biomasse-brændsler og flydende biobrændsler (delvis implementering af direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder)

Høring over udkast til syv bekendtgørelser vedr. bæredygtighed m.v. for biomasse-brændsler og flydende biobrændsler (delvis implementering af direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder)
Følgende syv bekendtgørelser sendes i høring: 

  • Bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v. 
  • Bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (HB 2021). 
  • Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi. 
  • Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse i henhold til § 45 b i lov om fremme af vedvarende energi. 
  • Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas fremstillet ved biomasse. 
  • Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet. 
  • Bekendtgørelse om tilskud til biogas, dersælges til brug for transport, eller anvendes til procesformål i virksomheder eller til varmeproduktion. 

De syv bekendtgørelser skal delvist implementere VE-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder) og delvis udmønte aftale af 2. oktober 2020 om bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi. 

VE II-direktivet indeholder bl.a. bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for flydende biobrændstoffer og biomassebrændsler (direktivets artikel 29-31). 
Opfyldelse af disse kriterier er bl.a. en forudsætning for, at de anvendte biomassebrændsler og flydende biobrændsler kan modtage statsstøtte, såfremt produktionen sker på anlæg over en vis størrelse. 

Bekendtgørelse om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål og bekendtgørelse om håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål har været i høring i perioden 9. december 2020 til 15. januar 2021, men på baggrund af større ændringer vedrørende bl.a. rammerne for opfyldelse af krav til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord og forlængelse af energiafgrødegrænse for biogas, sendes de to bekendtgørelser i fornyet høring. 

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-05-2021
10-07-2021
30-06-2021
2020/2021
Trine Østergaard
tor@ens.dk
13-04-2021