Høring

Høring

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af mer- eller overarbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.)

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af mer- eller overarbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.)
Lovforslaget følger af Aftale om ingen modregning i pension for ekstraindtægter i relation til COVID-19, som blev indgået af regeringen, V, DF, RV, SF, EL og NB, d. 24. februar 2021.

Lovforslaget fremsættes dags dato med henblik på at kunne træde i kraft d. 27. april.

Med lovforslaget indføres en ordning, hvorefter merindtægter, der kan tilskrives mer- eller overarbejde, som er relateret til covid-19, ikke skal medregnes ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget til brug for beregning af folke-, senior- eller førtids-pension. Ordningen vil omfatte merindtægter, der er udbetalt i perioden fra marts 2020 til og med december 2021, og som udbetales som følge af mer- eller overarbejde, der kan tilskrives covid-19.
For pensionister, der vælger at træde til for at hjælpe ved at påtage sig covid-19-relateret lønmodtagerarbejde og således fra den 1. marts 2020 eller senere får en indtægt fra et nyt ansættelsesforhold relateret til covid-19 uanset, om der er tale om hoved- eller bibeskæftigelse, foreslås det, at der vil kunne ses bort fra hele indtægten. En sådan indtægt vil således i sin helhed blive anset for at være en merindtægter, som der vil skulle ses bort fra ved beregning af pension.
Lovforslag
Arbejdsmarked
06-04-2021
06-06-2021
27-04-2021
2020/2021
23-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 391,747 kB
Lovforslag 732,283 kB
Høringssvar
Samlede høringssvar 4,503 MB