Høring

Høring

Høring over udkast til ejerskiftebekendtgørelse for brændeovne og pejseindsatse

Høring over udkast til bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskife af fast ejendom

Den 3. december 2020 blev lovforslaget L 54 om ” Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom” vedtaget. Loven udmøntes via ejerskiftebekendtgørelsen for brændeovne og pejseindsatse med henblik på at forbedre luftkvaliteten ved at begrænse partikelforureningen fra ældre brændeovne og pejseindsatse i Danmark.

Konkret iværksætter bekendtgørelsen en indsats over for de ældre brændeovne og pejseindsatse ved at indføre krav om, at brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før 1. januar 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte af fast ejendom. Endvidere indeholder bekendtgørelsen indberetnings- og dokumentationspligter m.m. for den nye ejer i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom.

EU-retten

Bekendtgørelsen er ikke en implementering af EU-retlige regler, men bekendtgørelsen bidrager til at opfylde Danmarks forpligtigelse til at reducere partikelforureningen med 55 procent i 2030 i forhold til 2005-niveauet efter NEC-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer).

Nærværende udkast er blevet notificereret for EU-Kommissionen i henhold til informationsproceduredirektivet.

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser

Juridiske personer er ikke omfattet af reglerne.

Personligt ejede virksomheder er omfattet af reglerne. Det vurderes dog, at det vil være et begrænset antal af disse, for hvem reglerne bliver aktuelle og der vil derfor være meget begrænsede erhvervsøkonomiske konsekvenser som følge af bekendtgørelsen.

De agile principper

Miljøministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for nærværende bekendtgørelsesudkast.

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. august 2021.

Høringssvar

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste og er samtidig offentliggjort på høringsportalen:

www.hoeringsportalen.dk

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til følgende:

  • Rizwana Shah Channir, risch@mim.dk

  • Brian Kristensen, brk@mim.dk.

Høringssvar bedes sendt til mim@mim.dk med cc. til risch@mim.dk og brk@mim.dk torsdag den 22. april 2021senest . I høringssvar bedes angivet journalnummer 2020-15752 i emnefeltet.

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på høringsportalen efter endt høring. Dette gælder også Datatilsynets eventuelle høringssvar. Ved afgivelse af høringssvar gives der samtykke til offentliggørelse, herunder afsenders navn og mailadresse. 


Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
22-04-2021
22-06-2021
01-08-2021
2020/2021
Rizwana Shah Channir
risch@mim.dk
19-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 435,756 kB
Høringsliste 692,260 kB
Udkast til bekendtgørelse 456,710 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 379,393 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,318 MB