Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om rettens pleje og lov om leje af almene boliger (Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet)

Lov om ændring af lov om rettens pleje og lov om leje af almene boliger (Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet)
Regeringens initiativ ”Tryghed for alle danskere” blev præsenteret den 8. oktober 2020, og her indgik som det første af fire initiativer, at der skulle kunne ske en hurtigere udsættelse af kriminelle i lejeboliger.

Lovforslaget udmønter dette initiativ, og hvis vedtaget vil det medføre, at ophævelse af en almen bolig på baggrund af særlig utryghedsskabende kriminalitet begået i nærområdet kan behandles i umiddelbar forlængelse af straffesagen, hvormed den kriminelle beboer hurtigere vil kunne blive udsat af sin bolig, end det er tilfældet i dag.

Den foreslåede model indebærer, at politiet vil skulle underrette den relevante boligorganisation, når der mod en beboer, som bor i en almen bolig, rejses tiltalte for utryghedsskabende kriminalitet begået i nærområdet. Ved nærområdet forstås inden for 1 kilometer fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende. Politiet vil dog under særlige omstændigheder kunne undlade at videregive oplysningerne. Det kan f.eks. være, hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod videregivelsen af oplysningerne.

Boligorganisationen vil få en frist på to uger til at beslutte, om den ønsker at nedlægge påstand om ophævelse af lejemålet i umiddelbar forlængelse af straffesagen. Hvis tiltalte idømmes ubetinget fængselsstraf m.v. for utryghedsskabende kriminalitet begået i nærområdet, vil boligorganisationen få mulighed for at få behandlet spørgsmålet om ophævelse af lejemålet i umiddelbar forlængelse af straffesagen af den samme dommer, der afsagde dom i straffesagen.

Som noget nyt vil der desuden kunne ske ophævelse af det almene lejemål, selv om straffedommen ikke er endelig. Det betyder, at lejemålet kan ophæves, selv om straffedommen bliver anket.

Rettens afgørelse om ophævelse af lejemålet vil skulle træffes ved kendelse. Kære af rettens afgørelse vil som udgangspunkt ikke skulle tillægges opsættende virkning. 

Hvis lejeren ikke fraflytter lejemålet frivilligt, vil fogedretten kunne udsætte lejeren efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse.

Skulle en højere retsinstans nå frem til et andet resultat i straffesagen, og grundlaget for ophævelse derved bortfalder, skal udlejeren svare erstatning og tilbyde genhusning til den lejer, der har fået ophævet lejeforholdet på baggrund af særbestemmelsen, og er fraflyttet eller blevet udsat med fogedens bistand.
Lovforslag
Retspleje og domstole
05-03-2021
05-05-2021
01-07-2021
2020/2021
Rasmus Sjöholm Rønne
rsr@trm.dk
05-02-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag om ændring af retsplejeloven og almenlejeloven 551,009 kB
Høringsbrev 119,920 kB
Høringsliste 97,616 kB