Høring

Høring

Høring over udkast til en ny VVM bekendtgørelse for havne

Høring over udkast til bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Den nye VVM bekendtgørelse for havne er udarbejdet på baggrund af transportministerens lovforslag nr. 84 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven, der blev fremsat i Folketinget den 11. november 2020. Forslaget justerede blandt andet i implementeringen af VVM-direktivet.

Størstedelen af ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen er en videreførelse af gældende ret, da der er tale om sproglige præciseringer af bestemmelsernes ordlyd, så de følger direktivets ordlyd samt krydshenvisninger.

Derudover har styrelsen ændret høringsbestemmelserne, så de er i overensstemmelse med direktivet. Ændringerne vedrører blandt andet, hvornår oplysninger om miljøkonsekvensvurderingen af et projekt skal stilles til rådighed for offentligheden mv.

Styrelsen har også oprettet helt nyt afsnit i bekendtgørelsen med definition af en række begreber, herunder ”offentligheden” og ”den berørte offentlighed”.

I og med, at der er tale om mange ændringer i forhold til den gældende VVM-bekendtgørelse for havne er det vurderet hensigtsmæssigt at udstede en ny hovedbekendtgørelse.


Bekendtgørelser
Trafik og transport
18-12-2020
18-02-2021
01-02-2021
2020/2021
Sadia Akbar Manan
sama@tbst.dk
23-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til VVM bekendtgørelse for havne 225,862 kB
Høringsbrev 64,107 kB
Høringslisten 50,731 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 69,613 kB
Ny bekendtgørelse for havne 249,371 kB