Høring

Høring

Vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet

Høring over udkast til vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet
Udkastet til vejledning er en hjælp for offentlige myndigheder og beskriver nogle metoder til, hvordan offentlige myndigheder, der udlejer arealer til brug for elektroniske kommunikationsnet, fx jordarealer til mobilmaster eller facader på bygninger eller tagkonstruktioner til mobilantenner, kan fastsætte en lejepris på markedsvilkår. I tråd med teleforliget skal vejledningen bidrage til at fremme mere ensartethed, gennemsigtighed og forudsigelighed om offentlige myndigheders udlejning af arealer. 

Udkastet til vejledning indeholder tre metoder, som ikke er indbyrdes prioriteret: 
  • Den offentlige vurdering, hvor den årlige lejepris fastsættes ved at omregne den offentlige ejendomsvurdering på grundlag af en forrentningsprocent på markedsvilkår. Metoden er baseret på, at der er et retvisende ejendomsvurderingssystem. Såfremt den senest tilgængelige offentlige ejendomsvurdering ikke er retvisende, kan der tillægges eller fratrækkes den gennemsnitlige stigning eller fald i procent, som arealer i området er steget eller faldet siden den seneste ejendomsvurdering. 
  • Gennemsnitspriser i området for sammenlignelige arealer, hvor den årlige lejepris fastsættes på grundlag af sammenlignelige lejemål med tilsvarende begrænsede anvendelsesmuligheder ud fra offentligt tilgængelige oplysninger. Baggrunden herfor kan være offentligt tilgængelige datakilder og registre. 
  • Professionelt fagligt skøn (2 varianter) – kan også bruges til tvisteløsning eller kontrol af lejepriser
    1. Konkret vurdering af et areal, hvor en vurderingsmand fastsætter den årlige lejepris på baggrund af en konkret vurdering af de forhold, der gør sig gældende for det konkrete areal.
    2. Generel vurdering af typer af arealer over en periode, hvor en vurderingsmand med passende mellemrum fastsætter en lejepris for typer af arealer. Brug af denne variant forudsætter, at de pågældende typer af arealer er sammenlignelige og homogene.
I udkastet til vejledning præciseres det, at en lejepris på markedsvilkår ikke er en eksakt pris, hvorfor lejeprisfastsættelsen altid i et vist omfang vil være præget af et skøn.

Telelovens § 60 a, statsstøtteretlige aspekter og konkurrenceretten er forholdsvist detaljeret beskrevet, da det er nogle regelsæt, der er svære at manøvrere i. Samtidig er det inden for spillerummet af de regelsæt, at en lejepris på markedsvilkår skal findes. 

For så vidt angår mobilmaster, antenner m.v., som placeres på offentlige vejarealer i vejlovgivningens forstand, så gælder der særlige regler i vejloven. Dette præciseres i udkastet til vejledning. 

Høringsfristen er den 14. december 2020, og eventuelle høringssvar bedes sendt til orsv@ens.dk og beo@ens.dk med kopi til tele@ens.dk med angivelse af journalnummer 2019 - 87059.

Vejledningen forventes at finde anvendelse fra offentliggørelsestidspunktet, hvilket forventes at være medio januar 2021. 

Der henvises til høringsbrev og udkast til vejledning m.v. nedenfor. 


Vejledning
Energistyrelsen
Myndighedens bygninger og arealer
14-12-2020
31-03-2021
2020/2021
23-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 264,727 kB
Udkast til vejledning 83,971 kB
Høringsliste 224,729 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 457,693 kB
Mastevejledningen - offentliggjort 405,484 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,865 MB