Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrændstofloven og forskellige andre love (delvis implementering af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder).

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love (delvis implementering af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder).
Formålet med lovforslaget er at delvist implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning), herefter benævnt VE II-direktivet, for så vidt angår
  • tilladelsesprocessen for VE-anlæg,  
  • oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende energikilder,  
  • VE-fællesskaber, og 
  • integration af vedvarende energi m.v. i transportsektoren og bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler. 

Gennemførelsen af direktivet sker ved ændringer i lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet, lov om varmeforsyning, lov om fjernkøling, lov om elforsyning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, CO2-kvoteloven og lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-11-2020
17-01-2021
30-06-2021
Høringen slutter kl. 12.00
2020/2021
20-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
VE-Lovforslag - ekstern høring 3,080 MB
ekstern høringsbrev 239,455 kB
Ikke-ministeriel høringsliste 225,722 kB
Høringsnotat
Eksternt høringsnotat 419,908 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 8,146 MB