Høring

Høring

Vejledning om tilskud til Klima-Lavbundsprojekter

Det primære formål med Miljøstyrelsens tilskudsordning til Klima-Lavbundsprojekter er udtag af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt. Tilskudsordningen kan søges af kommuner, lodsejere og fonde, og skal samtidig understøtte natur-, vandmiljø- og øvrige klimaformål.

Store projekter med høj andel af kulstofjord prioriteres højt – projekter, hvor der gennem ydelsesordningen Multifunktionel Jordfordeling kan opnås større sammenhæng mellem arealer og synergi med andre natur- og miljøindsatser prioriteres dog højest. Dette betyder, at tilskudsordningen har et bredt perspektiv, og fokuserer på synergi i udtagningen. Synergi er rettet mod vandrammedirektivet, fugle- og habitatdirektivet, biodiversitet, beskyttede naturtyper, rent drikkevand, friluftsliv og klimatilpasning. Ligeledes understøtter Klima-Lavbundsordningen MUFJO-projekter (Multifunktionel Jordfordeling), hvor der indgår tørvejorder.

Hermed sendes vejledningen til ordningen i høring.
Vejledning
Miljøstyrelsen
Natur og klima
10-11-2020
03-01-2021
2020/2021
Søs Engbo
sengb@mst.dk
13-10-2020