Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter

Bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter)

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen 2 mia. kr. over 10 år til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets CO2-udledning og samtidig understøtte andre hensyn, særligt vedr. natur, miljø og klimatilpasning. For årene 2020-2022 udmøntes 584,5 mio. kr. ved etablering af en tilskudsordning til klima-lavbundsprojekter, der administreres af Miljøstyrelsen, og ved en statslig projektindsats, som udføres af Naturstyrelsen. Bekendtgørelsen indeholder regler om tilskudsordningen, herunder regler vedr. kriterier, prioritering, lodsejerkompensation m.v., som gælder for såvel de projekter, der gennemføres med tilskud som de statslige projekter.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Natur og klima
08-10-2020
08-12-2020
2019/2020
10-09-2020

Dokumenter