Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred (Videreformidling af optagne katte)

Forslag til Lov om ændring af lov om mark- og vejfred (Videreformidling af optagne katte)

Dyreinternaterne har oplevet en stigende tilgang af katte og ønsker derfor lettere adgang til at videreformidle de optagne katte. Internaterne registrerer og fremlyser de indleverede katte. I det omfang de fremlyste katte ikke afhentes efter udløbet af den eksisterende frist på 72 timer, klargøres disse til videreformidling.

Regeringen vil gerne hjælpe internaterne til en smidigere sagsgang, både i forhold til tilbagegivelsen af katte med kendt ejer og i forhold til videreformidlingen af katte uden ejer eller uden kendt ejer.

Forslaget til ændring af mark- og vejfredsloven indebærer derfor, at reglen om fremlysning i 72 timer af optagne dyr afskaffes for katte.

Dette medfører, at fremlysningsreglerne ændres, så optagne umærkede katte fremover ikke skal fremlyses. Derimod vil reglen om, at ejeren af en mærket og registreret kat skal underrettes inden 24 timer efter optagelsen og om, at ejeren har en frist på 24 timer, regnet fra underretningstidspunktet, til at afhente sin kat, fortsat være gældende.

Forslaget afskaffer dermed fremlysningspligten for umærkede katte, således at ejerskabet til disse dyr automatisk overgår til optageren, hvilket vil afhjælpe presset på internaterne, ligesom der herved skabes et betydeligt incitament for katteejerne til at mærke deres katte.

Ved at afskaffe reglen om fremlysning i 72 timer af optagne umærkede katte forventes det nuværende pres på internaterne at blive lettet væsentligt, idet umærkede katte således vil kunne videreformidles øjeblikkeligt, ligesom mærkede katte, som ikke afhentes, kan videreformidles, hvis ejeren ikke har reageret inden for 24 timer efter, at denne er blevet underrettet om optagelsen.

 Samlet skabes hermed et øget incitament hos katteejerne til at få mærket deres katte.

 For så vidt angår internaterne, vurderes forslaget at kunne medføre mindre, positive økonomiske og administrative konsekvenser.

 Omfanget af konsekvenserne vil afhænge af antallet af katte, der optages, og af fordelingen af mærkede og umærkede dyr blandt de optagne katte.

Lovforslag
Erhverv
19-10-2020
19-12-2020
01-07-2021
2019/2020
Ann Raundrup Jensen
annjen@lbst.dk
07-09-2020