Høring

Høring

Høring vedr. ændring af affaldsbekendtgørelsen og affaldsdatabekendtgørelsen

Bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
Ændringerne i affaldsbekendtgørelsen skyldes implementering af det reviderede affaldsrammedirektiv 2018/851 og af visse initiativer fra Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. De væsentligste ændringer er foretaget i kapitel 6, 8, 9 og 11. Ændringerne omfatter bl.a. krav om særskilt indsamling af husholdningsaffaldsfraktioner, henteordning ved husstanden, ensartet sortering for borgere og erhverv samt dokumentation for reel genanvendelse (kap. 6 og 9). Derudover er der ændret i reglerne for private tilbagetagningsordninger (kap. 8) for at gøre det lettere at etablere en tilbagetagingsordning og reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald præciseres og der indføres sporbarhed af affaldet (kap. 11). 

(Ændringerne i kap. 11 fremgår ved en fejl ikke med synlige ændringer, men da hele det oprindelige kapitel 11 er markeret som slettet, er det altså de bestemmelser i kapitel 11, der ikke fremstår som slettet, der er de ændrede bestemmelser. På samme måde fremgår bilag 6 og 7 heller ikke med synlige ændringer, men de er helt nye.)

Ændringerne i affaldsdatabekendtgørelsen skyldes implementering af affaldsrammedirektivets artikel 35 om registerføring af farligt affald. 

Miljøstyrelsens vejledninger om indsamlingsordninger og sorteringskriterier kan findes her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64279.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
01-10-2020
30-11-2020
01-01-2021
2019/2020
Nina Fold von Bülow
nifol@mfvm.dk
01-09-2020